Nộp bảo hiểm, kinh phí công đoàn, thuế thu nhập cá nhân

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền lương > Có lập bảng lương trên phần mềm >

Nộp bảo hiểm, kinh phí công đoàn, thuế thu nhập cá nhân

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

1. Nếu nộp bằng tiền mặt

Nợ TK 3321: Bảo hiểm xã hội

Nợ TK 3322: Bảo hiểm y tế

Nợ TK 3323: Kinh phí công đoàn

Nợ TK 3335: Thuế thuế TNCN

Có TK 111:

2. Nếu nộp bằng tiền gửi tại ngân hàng

Nợ TK 3321: Bảo hiểm xã hội

Nợ TK 3322: Bảo hiểm y tế

Nợ TK 3323: Kinh phí công đoàn

Nợ TK 3335: Thuế thuế TNCN

Có TK 112: Chi tiết theo tài khoản tiền gửi ngân hàng

3. Nếu rút dự toán chuyển khoản nộp bảo hiểm, KPCĐ, thuế TNCN

Nợ TK 3321: Bảo hiểm xã hội

Nợ TK 3322: Bảo hiểm y tế

Nợ TK 3323: Kinh phí công đoàn

Nợ TK 3335: Thuế thuế TNCN

Có TK 461: Nếu rút dự toán chi hoạt động

Có TK 462: Nếu rút dự toán chương trình mục tiêu dự án

Có TK 441: Nếu rút dự toán đầu tư XDCB

Đồng thời ghi:

Có TK 008: Nếu rút dự toán chi hoạt động

Có TK 009: Nếu rút dự toán chương trình mục tiêu dự án, đầu tư XDCB

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1 Nộp bảo hiểm

Trả toàn bộ số bảo hiểm

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

1. Vào Nghiệp vụ\Tiền lương\Nộp bảo hiểm, công đoàn phí.

Chọn Nộp là Bảo hiểm

Chọn kỳ nộp

Chọn tính số nộp kỳ này là: "Trên toàn bộ số phát sinh"

2. Nhấn Lấy số liệu để phần mềm tự động tính số tiền phải trả của từng khoản bảo hiểm tương ứng với từng tiểu mục hạch toán

3. Chọn phương thức chi nộp.

4. Nhập số nộp kỳ này theo đúng số thực tế thực hiện nộp.

Luong_2

5. Chọn Đồng ý để thực hiện việc nộp bảo hiểm. Hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ thanh toán tương ứng.

Trả bảo hiểm sau khi giữ lại 2% quỹ ốm đau

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

1. Vào Nghiệp vụ\Tiền lương\Thanh toán bảo hiểm, kinh phí công đoàn

Chọn Nộp là Bảo hiểm

Chọn kỳ nộp

Chọn tính số nộp kỳ này là: "Sau khi giữ lại 2% quỹ ốm đau"

 2. Nhấn Lấy số liệu để phần mềm tự động tính số tiền phải trả của từng khoản bảo hiểm tương ứng với từng tiểu mục hạch toán.

 3. Chọn phương thức chi nộp là nộp bằng Chuyển khoản kho bạc, Tiền gửi hay Tiền mặt

 4. Nhập số nộp kỳ này theo đúng số thực tế thực hiện nộp.

Luong_3

5. Chọn Đồng ý để thực hiện việc nộp bảo hiểm. Hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ thanh toán tương ứng

2.2 Nộp kinh phí công đoàn

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Tiền lương\Nộp bảo hiểm, kinh phí công đoàn

2. Chọn Nộp là Kinh phí công đoàn

3. Xác định nộp kinh phí công đoàn tháng mấy tại thông tin Kỳ

4. Nhấn Lấy số liệu để phần mềm tự động tính số tiền phải trả của từng khoản kinh phí công đoàn. Khoản kinh phí công đoàn trừ vào lương cán bộ sẽ được hạch toán vào tiểu mục của khoản Lương ngạch bậc hoặc Lương hợp đồng (trường hợp cán bộ hợp đồng, hưởng lương hợp đồng theo số tiền).

5. Chọn phương thức chi nộp là nộp bằng Chuyển khoản kho bạc, Tiền gửi hay Tiền mặt

6. Nhập số nộp kỳ này theo đúng số thực tế thực hiện nộp.

Luong_4

 

7. Nhấn chọn nút Đồng ý để thực hiện việc nộp kinh phí công đoàn. Hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ thanh toán, VD chọn nộp bằng tiền măt thì sinh  Phiếu chi, người dùng sẽ điền đầy đủ trên Phiếu chi và nhấn Cất.

2.3 Nộp thuế thu nhập cá nhân

1. Vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Nộp thế TNCN.

2. Xác định kỳ nộp thuế

3. Nhấn Lấy số liệu để phần mềm tự động tính số tiền thuế phải nộp

4. Chọn phương thức chi nộp là nộp bằng Chuyển khoản kho bạc, Tiền gửi hay Tiền mặt

5. Nhập số nộp kỳ này theo đúng số thực tế thực hiện nộp

6. Nhấn Đồng ý để thực hiện việc nộp thuế. Chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ thanh toán tương ứng ví dụ: Nếu chọn phương thức chi là Tiền mặt thì sẽ sinh phiếu chi