Trả lương cho cán bộ nợ lương từ năm trước

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền lương > Có lập bảng lương trên phần mềm >

Trả lương cho cán bộ nợ lương từ năm trước

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các bước thực hiện

Bước 1: Lập danh sách cán bộ nợ lương từ năm trước

1. Vào Nghiệp vụ\Tiền lương\Danh sách cán bộ nợ lương từ năm trước.

2. Nhấn Chọn cán bộ để thêm từng cán bộ nợ lương từ năm trước hoặc nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu danh sách cán bộ nợ lương từ file excel vào phần mềm.

3. Tìm kiếm nhanh cán bộ bằng cách lọc theo các tiêu chí: Loại cán bộ, Phòng ban, Chức danh, nhấn Tìm kiếm.

4. Tích chọn các cán bộ nợ lương từ năm trước, nhấn Đồng ý.

dsnoluong_01

5. Nhập Số tiền cán bộ nợ lương.

Nếu đơn vị nhập tổng lương: nhập Số tiền tại cột Lương. Nhấn Đồng ý.

dsnoluong_02

Trường hợp nhập chi tiết theo từng khoản lương:

o Tích chọn Chi tiết theo từng khoản lương.

o Nhập số tiền chi tiết theo từng khoản lương.

o Nhấn Đồng ý.

dsnoluong_05

Bước 2: Trả lương cho cán bộ nợ lương từ năm trước

1. Vào nghiệp vụ Tiền lương\Trả lương.

2. Chọn tên Bảng lương, Phòng ban, nhấn Lấy số liệu.

3. Chọn hình thức trả lương:

Nếu chọn trả bằng Chuyển khoản kho bạc: hệ thống sinh ra phiếu chuyển khoản kho bạc.

Nếu chọn trả bằng Tiền mặt: hệ thống sinh ra phiếu chi trả lương.

Nếu chọn trả bằng Tiền gửi: hệ thống sinh ra phiếu chi tiền gửi trả lương.

dsnoluong_03new

4. Nhấn Đồng ý.

5. Hệ thống sinh ra chứng từ tương ứng theo hình thức trả lương. Ví dụ chọn trả bằng tiền mặt, hệ thống sinh Phiếu chi trả lương.

6. Nhập thêm thông tin (nếu cần), nhấn Cất.

dsnoluong_04

7. In phiếu chi C31-BB: Phiếu chi, Chứng từ kế toán bằng cách chọn In trên thanh công cụ.