Kế toán tiền lương

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng >

Kế toán tiền lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Quy trình nghiệp vụ

Quy_trinh_luong

2. Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ

Giúp kế toán tiền lương thực hiện các nghiệp vụ:

Tổng hợp ngày nghỉ/làm thêm

Tính lương, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân

Tổng hợp thu nhập không thường xuyên

Khấu trừ không thường xuyên

Tính lương truy lĩnh

Hạch toán chi phí lương

Trả lương

Nộp bảo hiểm, kinh phí công đoàn, thuế thu nhập cá nhân