Tính lương, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền lương > Có lập bảng lương trên phần mềm >

Tính lương, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mô tả nghiệp vụ

1. Kế toán tiền lương lập danh sách cán bộ cần tính lương, nếu trong tháng có cán bộ mới tuyển dụng cần cập nhật thông tin cán bộ mới trước khi tính lương, nếu trong tháng có cán bộ được nâng lương, nâng hệ số cũng cần cập nhật theo mức lương và hệ số mới.

2. Kế toán tiền lương (cán bộ nhân sự tính lương) nhận bảng tổng hợp chấm công, tổng hợp ngày nghỉ, ngày làm thêm làm đêm từ cán bộ tổng hợp chấm công.

3. Kế toán tiền lương tổng hợp các khoản thu nhập không thường xuyên, và khấu trừ không thường xuyên khác của từng cán bộ.

4. Căn cứ quy tắc tính các khoản lương được hưởng, và các khoản khấu trừ của từng cán bộ và số công, số ngày nghỉ ngày làm thêm làm đêm của từng cán bộ kế toán lập bảng tính lương .

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Sau khi đã thực hiện các công việc Tổng hợp ngày nghỉ/làm thêm; Tổng hợp thu nhập không thường xuyên; Khấu trừ không thường xuyên; Tính lương truy lĩnh Việc tính lương, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân được thực hiện trên phần mềm như sau:

1. Vào phân hệ Tiền lương, chọn Tính lương\Lập bảng lương.

2. Chọn tháng tính lương, loại cán bộ cần tính lương.

3. Nhập tên bảng lương.

4. Tích chọn phòng ban cần tính lương, nhấn Đồng ý.

Tien_luong_tinh_luong_BH_thue_TNCN_1

5. Phần mềm sẽ căn cứ vào kết quả Tổng hợp ngày nghỉ/làm thêm; Tổng hợp thu nhập không thường xuyên; Khấu trừ không thường xuyên; Tính lương truy lĩnh để tự động tính ra lương thực lĩnh của từng cán bộ được nhận trong kỳ lương.

6. Nhấn Cất.