Khấu trừ không thường xuyên

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền lương > Có lập bảng lương trên phần mềm >

Khấu trừ không thường xuyên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mô tả nghiệp vụ

Các khoản khấu trừ như ủng hộ đồng bào bão lũ, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, ... được coi là khoản khấu trừ không thường xuyên.

Khoản khấu trừ này có thể sẽ khấu trừ vào lương hoặc không vào lương nhưng sẽ ảnh hưởng đến tổng khấu trừ khi tính thuế TNCN. Vì vậy anh/chị cần khai báo vào bảng khấu trừ không thường xuyên trên phần mềm.

2. Các bước thực hiện

hmtoggle_plus1Trường hợp nhập khẩu số liệu khấu trừ không thường xuyên từ file excel

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

1.Vào phân hệ Tiền lương, chọn Khấu trừ không thường xuyên\Khấu trừ không thường xuyên.

2. Nhập tên bảng khấu trừ.

3. Chọn tháng và Khoản khấu trừ cần lập bảng tổng hợp khấu trừ không thường xuyên.

4. Nhấn Nhập khẩu.

Tien_luong_khau_tru_khong_thuong_xuyen_1

5. Chọn tệp chữa dữ liệu tổng hợp thu nhập không thường xuyên cần nhập khẩu.

Tien_luong_khau_tru_khong_thuong_xuyen_2

6. Nhấn Tiếp theo. Tại bước 2 - Ghép cột dữ liệu, thực hiện ghép các cột dữ liệu trên phần mềm với các cột dữ liệu trên file excel (lưu ý bắt buộc phải ghép dữ liệu cho những cột có dấu (*)

Tien_luong_khau_tru_khong_thuong_xuyen_3

7. Nhấn Thực hiện để hệ thống nhập khẩu dữ liệu từ file excel vào phần mềm.

Tien_luong_khau_tru_khong_thuong_xuyen_4

8. Nhấn Cất.

hmtoggle_plus1Trường hợp tự tổng hợp khấu trừ không thường xuyên

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Tiền lương, chọn Khấu trừ không thường xuyên\Khấu trừ không thường xuyên.

2. Nhập tên bảng thu nhập.

3. Chọn tháng và Khoản khấu trừ cần lập bảng tổng hợp.

Tien_luong_khau_tru_khong_thuong_xuyen_6

4. Nhấn Chọn cán bộ.

Chọn Loại cán bộ, Phòng ban, Chức danh, sau đó nhấn Tìm kiếm.

Tích chọn cán bộ cần tổng hợp thu nhập không thường xuyên.

Nhấn Đồng ý.

Tien_luong_tong_hop_thu_nhap_khong_thuong_xuyen_6

5. Nhập số liệu thu nhập không thường xuyên chi tiết theo từng cán bộ.

Tien_luong_khau_tru_khong_thuong_xuyen_4

6.Nhấn Cất.

4. Lưu ý:

Nếu khoản khấu trừ không thực hiện trừ vào lương thì kế toán phải tự hạch toán bút toán xác định chi phí và thanh toán khoản khấu trừ đó. Việc khai báo trên chương trình nhằm mục đích xác định tổng khấu trừ khi tính thuế.