Tổng hợp ngày nghỉ/làm thêm

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền lương > Có lập bảng lương trên phần mềm >

Tổng hợp ngày nghỉ/làm thêm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mô tả nghiệp vụ

1. Theo dõi, ghi chép chấm công cho từng cán bộ, viên chức, người lao động.

Với đơn vị theo dõi công thủ công: cán bộ nhân sự/trưởng các bộ phận chấm công ghi chép thời gian đến và về; thời gian nghỉ theo chế độ (phép, ốm đau, thai sản...); thời gian làm thêm giờ, làm đêm của công chức, viên chức, người lao động khác.

Với đơn vị theo dõi bằng máy chấm công: cán bộ, viên chức, người lao động khi đến làm việc sẽ tự chấm công bằng máy chấm công (máy chấm công bằng vân tay, hoặc máy chấm công bằng thẻ).

2. Cuối tháng, tổng hợp số công làm việc trong tháng, ngày nghỉ hưởng chế độ, thời giam làm thêm, làm đêm.

Với đơn vị theo dõi công thủ công: Cán bộ nhân sự tổng hợp các bảng chấm công của các cán bộ chấm công, và tổng hợp số công làm việc trong tháng, số ngày nghỉ hưởng chế độ, thời gian làm thêm làm đêm của từng cán bộ viên chức người lao động theo các bảng chấm công.

Với đơn vị theo dõi chấm công bằng máy: Cán bộ nhân sự kết xuất kết quả tổng hợp chấm công từ máy chấm công.

3. Cán bộ nhân sự gửi kết quả tổng hợp chấm công và xác nhận số công với cán bộ, viên chức, người lao động khác và chuyển sang cán bộ tính lương để tính lương.

2. Các bước thực hiện

hmtoggle_plus1Trường hợp nhập khẩu số liệu tổng hợp ngày nghỉ/làm thêm từ file excel

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền lương, chọn Tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm\Lập bảng tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm.

2. Chọn tháng tổng hợp.

3. Chọn loại bảng tổng hợp chấm công là Ngày nghỉ hay Làm thêm, làm đêm.

4. Nhập thông tin Mô tả.

5. Nhấn Nhập khẩu

Tien_luong_tong_hop_ngay_nghi_lam_them_1

6. Chọn tệp chứa dữ liệu tổng hợp ngày nghỉ hay làm thêm cần nhập khẩu.

Tien_luong_tong_hop_ngay_nghi_lam_them_2

7. Nhấn Tiếp theo. Tại bước 2 - Ghép cột dữ liệu, thực hiện ghép các cột dữ liệu trên phần mềm với các cột dữ liệu trên file excel (lưu ý bắt buộc phải ghép cột dữ liệu cho cột có dấu (*)

Tien_luong_tong_hop_ngay_nghi_lam_them_3

8.Nhấn Thực hiện để hệ thống nhập khẩu dữ liệu từ file excel vào phần mềm.

Tien_luong_tong_hop_ngay_nghi_lam_them_4

 

9. Nhấn Cất.

hmtoggle_plus1Trường hợp tự tổng hợp ngày nghỉ/làm thêm

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

1.Vào nghiệp vụ Tiền lương, chọn Tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm\Lập bảng tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm.

2. Chọn tháng tổng hợp.

3. Chọn loại bảng tổng hợp chấm công là Ngày nghỉ hay Làm thêm, làm đêm.

4. Nhập thông tin Mô tả.

Tien_luong_tong_hop_ngay_nghi_lam_them_5

5. Nhấn Chọn cán bộ.

Chọn Loại cán bộ, Phòng ban, Chức danh, sau đó nhấn Tìm kiếm.

Tích chọn cán bộ cần tổng hợp ngày nghỉ/làm thêm.

Nhấn Đồng ý.

Tien_luong_tong_hop_ngay_nghi_lam_them_6

6.Nhập thông tin Nghỉ không lương, Nghỉ ốm hay làm thêm, làm đêm chi tiết theo từng cán bộ.

Tien_luong_tong_hop_ngay_nghi_lam_them_4

7. Nhấn Cất.