Tại sao không thực hiện được việc Kết chuyển số dư cuối năm?

Navigation:  6. Câu hỏi thường gặp > Ngân sách >

Tại sao không thực hiện được việc Kết chuyển số dư cuối năm?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cuối năm, khi thực hiện kết chuyển số dư cuối năm từ tài khoản 461,661 năm nay về tài khoản 461,661 năm trước nhưng không thấy có dòng chứng từ chi tiết phát sinh nào được hiển thị. Nguyên nhân là do đơn vị mở tiết khoản cho các tài khoản 461, 661 chi tiết hơn hệ thống tài khoản ngầm định theo chế độ kế toán.

Cách khắc phục như sau:

1. Vào Danh mục\ Tài khoản\Tài khoản kết chuyển\

2. Chọn loại Kết chuyển số dư cuối năm, sửa lại các bút toán kết chuyển bằng cách:

Thiết lập lại bút toán kết chuyển đang có về tài khoản chi tiết: Đặt chuột phải vào cặp tài khoản vừa sửa, chọn Nhân bản để thêm các cặp kết chuyển chi tiết tiếp theo (Có thể đặt số thứ tự theo cách thêm .x vào sau. VD: STT hiện tại là 23 thì cặp kết chuyển chi tiết tiếp theo để là 23.2, ...)

Thực hiện thao tác kết chuyển cuối năm lại.