Ngân sách

Navigation:  6. Câu hỏi thường gặp >

Ngân sách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các câu hỏi thường gặp khi thực hiện nghiệp vụ ngân sách:

Tại sao không thực hiện được việc Kết chuyển số dư cuối năm?

Làm thế nào để thanh toán các khoản chi tạm ứng chưa cấp dự toán năm trước kho bạc chưa duyệt?

Làm thế nào để hạch toán tạm ứng dự toán cho năm sau?