Khi tạo mới dữ liệu, phần mềm báo "Thư mục ... đang được thiết lập thuộc tính nén nên không thể lưu được dữ liệu" thì phải làm thế nào?

Navigation:  6. Câu hỏi thường gặp > Cài đặt >

Khi tạo mới dữ liệu, phần mềm báo "Thư mục ... đang được thiết lập thuộc tính nén nên không thể lưu được dữ liệu" thì phải làm thế nào?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi tạo mới dữ liệu kế toán, sau khi chọn thư mục lưu dữ liệu, phần mềm thông báo "Thư mục... đang được thiết lập thuộc tính nén nên không thể lưu dữ liệu", nguyên nhân là do thư mục chọn để lưu dữ liệu đang cài đặt thuộc tính nén nên không thể lưu dữ liệu.

Cách khắc phục như sau:

Cách 1: Chọn lưu dữ liệu ra một thư mục khác.

Cách 2: Bỏ thuộc tính nén của thư mục đang chọn lưu dữ liệu theo các bước sau:

1. Tìm tới thư mục lưu dữ liệu, thư mục có thuộc tính nén có màu xanh

2. Nhấn chuột phải vào thư mục, chọn Properties

thu muc nen 2

3. Nhấn Advanced...

thu muc nen 3

3. Bỏ đánh dấu tại ô Compres contents to save disk space

4. Nhấn OK và đợi dữ liệu giải nén

thu muc nen 4

5. Sau khi bỏ thuộc tính nén của thư mục, thực hiện tạo lại dữ liệu kế toán.