Khi tạo dữ liệu mới từ dữ liệu năm trước, phần mềm báo lỗi "Chương trình không có quyền ghi tại thư mục ..." thì phải làm thế nào?

Navigation:  6. Câu hỏi thường gặp > Cài đặt >

Khi tạo dữ liệu mới từ dữ liệu năm trước, phần mềm báo lỗi "Chương trình không có quyền ghi tại thư mục ..." thì phải làm thế nào?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi tạo dữ liệu kế toán mới từ dữ liệu năm trước để lấy toàn bộ số dư cuối năm trước sang đầu năm sau gặp thông báo lỗi "Chương trình không có quyền ghi tại thư mục... Vui lòng chọn lại thư mục lưu dữ liệu hoặc nhấn vào đây để xem hướng dẫn", nguyên nhân là do máy chủ SQL cài đặt phần mềm đang để thuộc tính Log on as không phải là Local System.

Cách khắc phục như sau:

Cách 1: Chọn lại thư mục lưu dữ liệu ra ổ D hoặc ổ E của máy tính.

Cách 2: Thực hiện các thao tác sau:

1. Vào Start\All Programs\Microsoft SQL Server 2005\Configuration Tools\SQL Server Configuration Manager

sql 1

2. Tại SQL Server Configuration Manager chọn SQL Server 2005 Service, tìm tên máy chủ SQL đang dùng (thông thường là MISAMIMOSA2017).

sql 2

3. Kích đúp vào máy chủ SQL, sửa thông tin Log on as thành Local System

4. Nhấn Apply\Yes\OK

5. Thực hiện tạo lại dữ liệu kế toán từ năm trước

sql 3