Cài đặt

Navigation:  6. Câu hỏi thường gặp >

Cài đặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Một số lỗi thường gặp trong quá trình cài đặt:

Khi tạo dữ liệu mới từ dữ liệu năm trước, phần mềm báo lỗi "Chương trình không có quyền ghi tại thư mục ..." thì phải làm thế nào?

Khi tạo mới dữ liệu, phần mềm báo "Thư mục ... đang được thiết lập thuộc tính nén nên không thể lưu được dữ liệu" thì phải làm thế nào?