Khai báo thông tin ban đầu

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tiện ích >

Khai báo thông tin ban đầu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép khai báo nhanh các thông tin ban đầu. Khi sử dụng tiện ích này, chương trình luôn hiển thị các danh mục thông tin cần khai báo ban đầu bên phải màn hình. Nhấn biểu tượng đóng (x) khi không cần sử dụng.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Tiện ích\Khai báo thông tin ban đầu

2. Tại Khai báo thông tin ban đầu, chọn thông tin cần khai báo

3. Khai báo các thông tin tương ứng với các mục đã chọn

Tien_ich_Khai_bao_tt_ban_dau

3. Lưu ý

Để hiển thị form Khai báo thông tin ban đầu, anh/chị có thể thực hiện như sau:

Nhấn chuột vào biểu tượng bt.

Hoặc vào Tiện ích\Khai báo thông tin ban đầu.

Tien_ich_Khai_bao_tt_ban_dau_2