Tìm kiếm

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tiện ích >

Tìm kiếm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép tìm kiếm một chứng từ bất kỳ đã nhập vào hệ thống.

2. Hướng dẫn thực hiện

1. Vào Tiện ích\Tìm kiếm.

2. Chọn điều kiện tìm kiếm thích hợp tại thông tin Tìm theo.

tim_kim

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

o Chọn điều kiện tìm kiếm: Khung cho phép chọn điều kiện tìm kiếm

o Tìm theo: Chọn tìm kiếm chứng từ theo tiêu chí như: Ngày chứng từ, Số chứng từ, Loại chứng từ, Ngày ghi sổ, Tài khoản Nợ, Tài khoản Có,...

o Phép toán: Chọn phép toán tìm kiếm tương ứng. Ví dụ: Bằng, Nhỏ hơn, Lớn hơn, Trong khoảng, Chứa, Không chứa,...

o Từ - Đến: Chọn khoảng thời gian của chứng từ sẽ tìm kiếm.

o Chú ý: Với một số tiêu chí tìm kiếm, ô thông tin này sẽ là Giá trị - cho phép nhập giá trị tìm kiếm chứng từ.

o Thêm: Thêm điều kiện tìm kiếm chứng từ

o Cập nhật: Cập nhật điều kiện tìm kiếm chứng từ

o Bỏ: Bỏ điều kiện tìm kiếm đã chọn

o Bỏ tất: Bỏ tất cả điều kiện tìm kiếm đã chọn

o Các điều kiện đã chọn: Khung hiển thị tất cả điều kiện đã chọn để tìm kiếm chứng từ

o Điều kiện: Điều kiện tìm kiếm chứng từ. Thông tin này được lấy từ ô Tìm theo của khung Chọn điều kiện tìm kiếm.

o Giá trị: Thông tin về phép toán và giá trị tìm kiếm lấy từ khung Chọn điều kiện tìm kiếm

o Toán tử: Xác định toán tử tìm kiếm: Và – kết quả tìm kiếm phải thoả mãn tất cả các điều kiện đã chọn; Hoặc – kết quả tìm kiếm phải thoả mãn một trong các điều kiện đã chọn.

o Tất cả chứng từ: Tìm trong tất cả chứng từ

o Chứng từ đã ghi sổ: Chỉ tìm trong những chứng từ đã ghi sổ

o Chứng từ chưa ghi sổ: Chỉ tìm trong những chứng từ chưa ghi sổ

o Nhóm theo chứng từ: Nhóm kết quả tìm kiếm theo từng loại chứng từ

o Tìm: Thực hiện tìm kiếm với những điều kiện đã chọn

o Kết quả: Khung hiển thị kết quả tìm kiếm

o Xem chứng từ: Xem thông tin chi tiết của chứng từ đã tìm được

3. Lưu ý

Trường hợp muốn tìm kiếm theo nhiều điều kiện cùng một lúc, thực hiện như sau:

o Chọn một điều kiện tại thông tin Tìm theo, nhấn Cập nhật.

o Sau đó lại chọn các điều kiện tìm kiếm khác tại thông tin Tìm theo, nhấn Thêm.

o Sau khi đã chọn xong đầy đủ các điều kiện tìm kiếm, nhấn Tìm.

tim_kiem_1

Trường hợp muốn đổi điều kiện tìm kiếm, thực hiện như sau:

o Chọn một điều kiện tại thông tin Tìm theo, nhấn Cập nhật.

o Sau đó lại chọn các điều kiện tìm kiếm khác tại thông tin Tìm theo, nhấn Thêm.

o Bỏ điều kiện tìm kiếm tại phần Các điều kiện đã chọn bằng cách: chọn điều kiện, nhấn Bỏ.

tim_kiem_2