Kế toán vật tư hàng hóa

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng >

Kế toán vật tư hàng hóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Quy trình nghiệp vụ

Quy_trinh_VTHH

2. Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ

Giúp kế toán kho, vật tư hàng hóa thực hiện các nghiệp vụ:

Nhập kho

Xuất kho

Chuyển kho vật tư hàng hóa