Chuyển kho vật tư hàng hóa

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán vật tư hàng hóa >

Chuyển kho vật tư hàng hóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

 Nợ TK 152: Nguyên liệu. vật liệu (kho chuyển đến)

         Có TK 152: Nguyên liệu. vật liệu (kho chuyển đi)

2. Mô tả nghiệp vụ

1.Căn cứ vào tình hình tồn kho và nhu cầu xuất kho của các mặt hàng trong kho, cán bộ quản lý vật tư lập lệnh điều chuyển gửi thủ trưởng phê duyệt.

2.Thủ trưởng ký duyệt lệnh điều chuyển kho.

3.Căn cứ lệnh điều chuyển kho, kế toán làm phiếu xuất kiêm vận chuyển nội bộ chuyển kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

4.Cán bộ quản lý vật tư mang lệnh chuyển kho và phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đến kho chuyển đi để lấy vật tư hàng hóa.

5.Thủ kho kho chuyển đi xuất kho cho cán bộ quản lý vật tư và vào sổ kho.

6.Cán bộ quản lý vật tư mang lệnh chuyển kho và phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đến kho chuyển đến để làm thủ tục nhập kho.

7.Thủ kho chuyển đến nhập vật tư hàng hóa vào kho vào sổ kho.

8.Kế toán căn cứ phiếu nhập kho, phiếu xuất kho có đầy đủ chữ ký ghi nhận chuyển kho vào sổ sách kế toán.

Ví dụ

Ngày 05/02/2017 đơn vị có hai kho, kho A có lệnh điều chuyển hàng là 100 hộp bút trị giá 2.000.000đ chuyển cho kho B, để đơn vị có hàng hóa trong kho B để xuất sử dụng.

3. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Vật tư, hàng hóa, chọn Chuyển kho.

2. Khai báo thông tin về chứng từ Chuyển kho.

Nhập thông tin chung: người thực hiện, địa chỉ, thủ kho xuất, thủ kho nhập, diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ.

Chọn mã hàng cần chuyển kho.

Chọn Từ kho, Đến kho, nhập Số lượng.

Kho_vat_tu_hang_hoa_xuat_kho_chuyen_kho_VTHH_rn1

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng In để in Phiếu chuyển kho.

5. Chọn menu Báo cáo để xem các sổ, báo cáo liên quan.

Sổ cái tài khoản.

Sổ kho.

Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu.