Kế toán công cụ dụng cụ

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng >

Kế toán công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Quy trình nghiệp vụ

Quy_trinh_CCDC

2. Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ

Có sử dụng phần mềm QLTS

oTăng công cụ dụng cụ

oGiảm công cụ dụng cụ

Không sử dụng phần mềm QLTS

oGhi tăng CCDC

oGhi giảm CCDC

oĐiều chuyển công cụ dụng cụ