Giảm công cụ dụng cụ

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán công cụ dụng cụ > Có sử dụng phần mềm QLTS >

Giảm công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

a. Khi công cụ dụng cụ bị hỏng, lỗi thời, không có nhu cầu sử dụng tiếp, kế toán ghi giảm công cụ dụng cụ hạch toán như sau:

Có TK 005: Giá trị của công cụ dụng cụ

b. Mất CCDC

Khi kiểm kê CCDC tại bộ phận sử dụng, hoặc trong quá trình sử dụng bị mất, bộ phận sử dụng công cụ dụng cụ báo mất công cụ dụng cụ, kế toán hạch toán như sau:

Có TK 005: Giá trị CCDC bị mất đang theo dõi trên sổ

Khi xác định được nguyên nhân, xử lý trách nhiệm làm mất CCDC

Nợ TK 334: Các khoản phải trả (nếu trừ lương)

Nợ TK 111: Thu được bằng tiền mặt

Nợ TK 112: Thu bằng tiền gửi

Có TK 5118: Các khoản thu khác

2. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Bước 1: Lấy chứng từ Ghi giảm công cụ dụng cụ từ phần mềm QLTS.VN

1. Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn Thêm\Ghi giảm CCDC

2. Chọn khoảng thời gian lấy chứng từ: Tất cả hoặc nhập khoảng thời gian bất kỳ.

3. Nhấn Lấy dữ liệu.

4. Tích chọn các chứng từ ghi giảm cần lấy.

CCDC_co_su_dung_qlts_giam_CCDC_rn1

5. Nhấn Thực hiện.

Bước 2:

Nếu xác định được nguyên nhân, xử lý trách nhiệm làm mất CCDC. Căn cứ hình thức thu để lập chứng từ tương ứng.

1. Nếu thu được bằng tiền mặt thì vào Tiền mặt\Lập phiếu thu\Phiếu thu, hạch toán Nợ 111/Có 5118

2. Nếu thu được bằng tiền gửi thì vào Tiền gửi\Thu tiền\Thu tiền gửi, hạch toán Nợ 112/Có 5118

3. Nếu trừ vào lương cán bộ nhân viên thì vào phân hệ Sổ cái\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán Nợ 334/Có 5118