Không sử dụng phần mềm QLTS

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán công cụ dụng cụ >

Không sử dụng phần mềm QLTS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Thực hiện các nghiệp vụ ghi tăng, ghi giảm CCDC

Ghi tăng CCDC

Ghi giảm CCDC