Ghi tăng CCDC

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán công cụ dụng cụ > Không sử dụng phần mềm QLTS >

Ghi tăng CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nghiệp vụ Ghi tăng CCDC được chi tiết theo:

Nhận cấp phát từ cấp trên bằng CCDC đưa và sử dụng ngay

Mua mới CCDC đưa vào sử dụng ngay

Xuất kho CCDC sử dụng

Ghi tăng CCDC được chuyển từ TSCĐ