Nhận cấp phát từ cấp trên bằng CCDC đưa vào sử dụng ngay

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán công cụ dụng cụ > Không sử dụng phần mềm QLTS > Ghi tăng CCDC >

Nhận cấp phát từ cấp trên bằng CCDC đưa vào sử dụng ngay

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 661/662 - Chi hoạt động/Chi dự án

Có TK 461, 462 - CCDC sử dụng cho hoạt động quản lý, hoạt động sự nghiệp

Đồng thời ghi Nợ TK 005: Công cụ, dụng cụ lâu bền

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Đơn vị cấp trên chuyển CCDC xuống cấp phát cho đơn vị cấp dưới kèm theo lệnh cấp phát bằng CCDC.

2. Cán bộ quản lý tài sản của đơn vị nhận CCDC được cấp phát từ cấp trên và bàn giao cho bộ phận sử dụng.

3. Bộ phận sử dụng nhận CCDC và ký nhận vào phiếu giao nhận CCDC.

4. Căn cứ phiếu giao nhận CCDC, kế toán ghi nhận vào sổ kế toán, sổ liên quan, cán bộ quản lý tài sản ghi vào Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng.

Ví dụ

Ngày 31/01/2017 đơn vị nhận được 1 bộ bàn ghế tiếp khách do đơn vị cấp trên cấp phát trị giá 7.000.000đ, xuất dùng thẳng không qua nhập kho cho phòng kế toán.

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Sổ cái, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Khai báo thông tin về việc nhận cấp phát từ cấp trên bằng CCDC.

Nhập Diễn giải tại phần Thông tin chung.

Nhập thông tin Chứng từ.

Tab Hạch toán:

o Chọn Tài khoản Nợ, Tài khoản Có.

o Nhập Số tiền, Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục.

o Chọn Cấp phátHiện vật.

CCDC_Khongsd_Ghitang_1

3. Nhấn Cất.

4. Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn Ghi tăng CCDC\Ghi tăng CCDC.

5. Khai báo chứng từ ghi tăng công cụ dụng cụ:

Nhập Diễn giải tại phần Thông tin chung.

Nhập thông tin Chứng từ.

Chọn CCDC cần ghi tăng, khai báo phòng ban, số lượng, đơn giá.

CCDC_Khongsd_Ghitang_2

6. Nhấn Cất.

7. Chọn menu Báo cáo để xem các sổ, báo cáo liên quan.

Sổ theo dõi công cụ dụng cụ.