Ghi tăng CCDC được chuyển từ TSCĐ

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán công cụ dụng cụ > Không sử dụng phần mềm QLTS > Ghi tăng CCDC >

Ghi tăng CCDC được chuyển từ TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung chi tiết xem tại Ghi giảm do không đủ tiêu chuẩn chuyển thành CCDC