Ghi giảm do không đủ tiêu chuẩn chuyển thành CCDC

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định > Không sử dụng phần mềm QLTS > Giảm tài sản cố định >

Ghi giảm do không đủ tiêu chuẩn chuyển thành CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Hạch toán chuyển TSCĐ hữu hình thành CCDC:

 

Trường hợp 1: Nếu TSCĐ do Ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc Ngân sách không đủ tiêu chuẩn chuyển thành CCDC, ghi:

 

Nợ TK 214: Hao mòn TSCĐ (Chi tiết 2141) (Giá trị hao mòn lũy kế)

 

Nợ TK 466: Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại)

 

Có TK 211: TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)

 

Trường hợp 2: Nếu TSCĐ thuộc nguồn vốn kinh doanh, hoặc nguồn vốn vay không đủ tiêu chuẩn chuyển thành CCDC, ghi:

 

Nợ TK 214: Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn lũy kế)

 

Nợ TK 631: Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Nếu giá trị còn lại nhỏ)

 

Nợ TK 643: Chi phí trả trước (Nếu GTCL lớn)

 

Có TK 211: TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)

 

Cả 2 trường hợp trên, đồng thời ghi Nợ TK 005:”Dụng cụ lâu bền đang sử dụng” (Giá trị còn lại của TSCĐ).

2. Mô tả nghiệp vụ

1.Trường hợp đánh giá lại TSCĐ chuyển thành CCDC

Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền về việc đánh giá lại TSCĐ, thủ trưởng đơn vị thành lập hội đồng kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ

1.Hội đồng thực hiện kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ

2.Sau khi kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ, Hội đồng căn cứ vào kết quả kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ, lập Biên bản đánh giá lại TSCĐ trong đó nêu rõ giá trị tài sản sau khi đánh giá lại gửi Thủ trưởng đơn vị phê duyệt

3.Thủ trưởng đơn vị phê duyệt Biên bản đánh giá lại TSCĐ và gửi lên đơn vị cấp trên và cơ quan tài chính cùng cấp (Bộ tài chính, Sở tài chính, phòng tài chính) thẩm tra và phê duyệt

4.Đơn vị cấp trên phối hợp với cơ quan tài chính đồng cấp thẩm định Biên bản đánh giá lại TSCĐ và hồ sơ kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ của đơn vị

5.Căn cứ vào BB đánh giá lại TSCĐ được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, kế toán rà soát lại danh sách TSCĐ, đối với các TSCĐ không còn đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ, lập danh sách đề nghị chuyển sang CCDC gửi kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị phê duyệt

6.Kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị phê duyệt danh sách đề nghị chuyển từ TSCĐ sang CCDC

7.Kế toán căn cứ danh sách ghi tăng CDCD trên sổ theo dõi CCDC, và ghi giảm TSCĐ trên sổ TSCĐ, và hạch toán vào sổ sách kế toán.

2. Trường hợp ghi giảm TSCĐ chuyển thành CCDC do không đủ điều kiện là TSCĐ theo quy định mới

Khi có quy định mới thay đổi tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ, quy trình thực hiện như sau:

1.Kế toán TSCĐ thực hiện rà soát lại toàn bộ danh mục TSCĐ đang sử dụng tại đơn vị, lập danh sách các TSCĐ không đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ đề nghị chuyển sang CCDC và trình Kê toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

2.Sau khi Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị phê duyệt, kế toán TSCĐ thực hiện hạch toán giảm TSCĐ, ghi sổ TSCĐ, hạch toán giảm nguồn kinh phí hình thành TSCĐ, hạch toán tăng chi phí chờ phân bổ (nếu có) và vào sổ theo dõi CCDC.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

Bước 1: Ghi giảm TSCĐ

1. Vào nghiệp vụ Tài sản cố định, chọn Ghi giảm\Ghi giảm.

2. Khai báo chứng từ Ghi giảm tài sản cố định.

Nhập Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: ngày chứng từ, ngày hạch toán, số chứng từ.

Nhập thông tin chi tiết tại tab Hạch toán: chọn Mã tài sản cần ghi giảm.

Ghi_giam_TSCD_1

3. Nhấn Cất.

Bước 2: Ghi tăng CCDC

Lưu ý trước khi ghi tăng công cụ dụng cụ thì anh/chị cần phải thực hiện Khai báo công cụ dụng cụ. Sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào nghiệp vụ Công cụ dụng cụ, chọn Ghi tăng CCDC\Ghi tăng CCDC.

2. Khai báo chứng từ ghi tăng công cụ dụng cụ:

Nhập Diễn giải tại phần Thông tin chung.

Nhập thông tin Chứng từ.

Chọn CCDC cần ghi tăng, khai báo phòng ban, số lượng, đơn giá.

Tai_san_co_dinh_khong_su_dung_phmem_qlts_giam_tai_san_co_dinh_ghi_giam_do_khong_du_tieu_chuan_chuyen_thanh_CCDC_10

3. Nhấn Cất.