Kế toán tài sản cố định

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng >

Kế toán tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Quy trình nghiệp vụ

Quy_trinh_TSCD

2. Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ

Có sử dụng phần mềm QLTS

oTăng tài sản cố định

oGiảm tài sản cố định

oĐánh giá lại tài sản

oTính hao mòn TSCĐ

Không sử dụng phần mềm QLTS

oTăng tài sản cố định

oGiảm tài sản cố định

o Điều chỉnh tài sản

oTính hao mòn TSCĐ