Tính hao mòn TSCĐ

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định > Có sử dụng phần mềm QLTS >

Tính hao mòn TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mô tả nghiệp vụ

1.Cuối năm, kế toán tính hao mòn (đối với các TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp) và tính khấu hao TSCĐ (đối với TSCĐ dùng cho hoạt động SXKD) theo quy định

2.Kế toán hạch toán nghiệp vụ hao mòn và ghi sổ TSCĐ

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Lấy chứng từ tính hao mòn từ phần mềm QLTS.VN về phần mềm MISA Mimosa.NET 2017 theo hướng dẫn sau:

1. Vào nghiệp vụ Tài sản cố định.

2. Nhấn Thêm\Tính hao mòn.

3. Khai báo thông tin tại màn hình Chọn tài sản tính hao mòn từ QLTS.VN

Chọn khoảng thời gian: Tất cả hoặc Ngày chứng từ trong khoảng.

Nhấn Lấy dữ liệu.

Tích chọn vào chứng từ đánh giá lại cần lấy về MISA Mimosa.NET 2017.

Nhấn Thực hiện.

Tai_san_co_dinh_co_sdung_phmem_qlts_tinh_hao_mon_tscd_1

4. Nhấn Kết thúc khi màn hình thông báo Kết quả thực hiện xuất hiện.