Có sử dụng phần mềm QLTS

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định >

Có sử dụng phần mềm QLTS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trường hợp có sử dụng phần mềm Quản lý tài sản, để kế toán tài sản cố định thực hiện được các nghiệp vụ liên quan đến tài sản, trước tiên cần thiết lập kết nối theo hướng dẫn (Trường hợp đã thực hiện Kết nối với phần mềm QLTS tại bước Tạo dữ liệu kế toán mới thì bỏ qua bước này):

1. Vào Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ.

2. Tích chọn Kết nối với QLTS.VN.

3. Khai báo thông tin đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN.

Tai_san_co_dinh_co_sdung_phmem_qlts_3

4. Nhấn Kiểm tra kết nối để phần mềm kiểm tra xem thông tin kết nối giữa QLTS.VN với MISA Mimosa.NET 2017 đã thành công chưa.

5. Nhấn Đồng ý khi thông báo xuất hiện.

Tai_san_co_dinh_co_sdung_phmem_qlts_4

6. Nhấn Áp dụng.

7. Nhấn Đồng ý.