Đánh giá lại tài sản

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định > Có sử dụng phần mềm QLTS >

Đánh giá lại tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

2. Các bước thực hiện

Để đánh giá lại tài sản cố định trong trường hợp có sử dụng phần mềm Quản lý tài sản, thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Lấy chứng đánh giá lại từ phần mềm QLTS.VN về phần mềm MISA Mimosa.NET 2017

1. Vào nghiệp vụ Tài sản cố định.

2. Nhấn Thêm\Đánh giá lại tài sản.

3. Khai báo thông tin tại màn hình Chọn tài sản đánh giá lại từ QLTS.VN

Chọn khoảng thời gian: Tất cả hoặc Ngày chứng từ trong khoảng.

Nhấn Lấy dữ liệu.

Tích chọn vào chứng từ đánh giá lại cần lấy về MISA Mimosa.NET 2017.

Nhấn Thực hiện.

Tai_san_co_dinh_co_sdung_phmem_qlts_danh_gia_lai_tai_san_1

4. Nhấn Kết thúc khi màn hình thông báo Kết quả thực hiện xuất hiện.

Bước 2: Lập chứng từ tương ứng với các trường hợp đánh giá lại TSCĐ.

Nếu Tăng TSCĐ do sửa chữa, nâng cấp, cải tạo

o Nếu thanh toán các chi phí phát sinh bằng tiền mặt: hạch toán Nợ 661,662, 635, 631,../Có TK 111

o Nếu thanh toán các chi phí phát sinh bằng tiền gửi ngân hàng: hạch toán Nợ 661,662, 635, 631,../Có TK 111

o Nếu thanh toán các chi phí phát sinh bằng chuyển khoản trực tiếp: hạch toán Nợ 661,662, 635, 631,../Có TK 461, 462, 465, 441

o Nếu chưa thanh toán các chi phí sửa chữa, nâng cấp, cải tạo phát sinh: hạch toán Nợ 661,662, 635, 631,../Có TK 331

Nếu tăng TSCĐ do đánh giá lại

o Lập chứng từ khác hạch toán bút toán đánh giá lại: vào phân hệ Sổ cái, chọn Nghiệp vụ khác/Nghiệp vụ khác.