Giảm tài sản cố định

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định > Có sử dụng phần mềm QLTS >

Giảm tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Chi tiết xem tại:

Ghi giảm do thanh lý, nhượng bán

Ghi giảm do không đủ tiêu chuẩn chuyển thành CCDC

Ghi giảm do cấp phát, điều chuyển TSCĐ cho cấp dưới

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Để ghi giảm tài sản cố định trong trường hợp có sử dụng phần mềm Quản lý tài sản, thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Lấy chứng ghi giảm từ phần mềm QLTS.VN về phần mềm MISA Mimosa.NET 2017

1. Vào nghiệp vụ Tài sản cố định.

2. Nhấn Thêm\Ghi giảm tài sản.

3. Khai báo thông tin tại màn hình Chọn tài sản ghi giảm từ QLTS.VN

Chọn khoảng thời gian: Tất cả hoặc Ngày chứng từ trong khoảng.

Nhấn Lấy dữ liệu.

Tích chọn vào chứng từ cần lấy về MISA Mimosa.NET 2017.

Nhấn Thực hiện.

Tai_san_co_dinh_co_sdung_phmem_qlts_giam_tai_san_co_dinh_2

4.Nhấn Kết thúc khi màn hình thông báo Kết quả thực hiện xuất hiện.

Bước 2

1. Nếu ghi giảm có thanh lý, nhượng bán thì lập chứng từ bán TSCĐ. Căn cứ hình thức bán để lập chứng từ tương ứng.

1. Nếu bán TSCĐ thu tiền mặt thì vào Tiền mặt\Phiếu thu, hạch toán Nợ 111/Có 511

2. Nếu bán TSCĐ thu tiền gửi thì vào Tiền gửi\Thu tiền gửi, hạch toán Nợ 112/Có 511

3. Nếu bán TSCĐ chưa thu tiền thì vào Sổ cái\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán Nợ 311/Có 511

2. Nếu ghi giảm TSCĐ chuyển thành CCDC thì cần lấy chứng từ ghi tăng CCDC từ phần mềm QLTS.VN về, chi tiết xem tại đây.