Điều chỉnh tài sản

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định > Không sử dụng phần mềm QLTS >

Điều chỉnh tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các nghiệp vụ Điều chỉnh tài sản cố định:

Điều chỉnh do sửa chữa, nâng cấp, cải tạo TSCĐ

Điều chỉnh do đánh giá lại TSCĐ

Điều chuyển tài sản cố định