Điều chuyển tài sản cố định

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định > Không sử dụng phần mềm QLTS > Điều chỉnh tài sản >

Điều chuyển tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mô tả nghiệp vụ

Khi có yêu cầu điều chuyển TSCĐ giữa các phòng ban, bộ phận trong đơn vị, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 

1. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng TSCĐ giữa các bộ phận trong đơn vị, thủ trưởng đơn vị ra quyết định điều chuyển TSCĐ.

 

2. Căn cứ vào quyết định điều chuyển TSCĐ giữa các bộ phận, cán bộ quản lý tài sản lập biên bản giao nhận TSCĐ.

 

3. Bộ phận bị điều chuyển TSCĐ bàn giao TSCĐ cho bộ phận nhận TSCĐ.

 

4. Sau khi TSCĐ đã được điều chuyển tới bộ phận có nhu cầu, bên giao và bên nhận TSCĐ cùng ký vào biên bản giao nhận TSCĐ.

 

5. Căn cứ vào lệnh điều chuyển và biên bản giao nhận TSCĐ, kế toán cập nhật lại thông tin bộ phận sử dụng vào sổ TSCĐ.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Nghiệp vụ\Tài sản cố định\Điều chuyển phòng/ban

2. Khai báo thông tin chứng từ Điều chuyển phòng ban.

Nhập Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ.

Chọn mã tài sản cần điều chuyển sang phòng ban khác.

Chọn Đến phòng/ban

Tai_san_co_dinh_dieu_chinh_tai_san_dieu_chuyen_TSCD_1

3. Nhấn Cất.