Điều chỉnh do đánh giá lại TSCĐ

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định > Không sử dụng phần mềm QLTS > Điều chỉnh tài sản >

Điều chỉnh do đánh giá lại TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

- Nếu điều chỉnh phần nguyên giá của TSCĐ:

 

+ Phần nguyên giá điều chỉnh tăng, ghi:

 

Nợ TK 211: TSCĐ hữu hình (Số chênh lệch tăng nguyên giá)

 

Có TK 412: Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Số chênh lệch tăng nguyên giá)

 

+ Phần nguyên giá điều chỉnh giảm, ghi:

 

Nợ TK 412: Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Số chênh lệch giảm nguyên giá)

 

Có TK 211: TSCĐ hữu hình (Số chênh lệch giảm nguyên giá)

 

- Nếu điều chỉnh giá trị đã hao mòn của TSCĐ:

 

+Trường hợp điều chỉnh tăng giá trị hao mòn TSCĐ, ghi:

 

Nợ TK 412: Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Số chênh lệch tăng hao mòn của TSCĐ)

 

Có TK 214: Hao mòn TSCĐ (Số chênh lệch tăng hao mòn của TSCĐ)

 

+ Trường hợp điều chỉnh giảm giá trị hao mòn TSCĐ, ghi:

 

Nợ TK 214: Hao mòn TSCĐ (Số chênh lệch giảm hao mòn của TSCĐ)

 

Có TK 412: Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Số chênh lệch giảm hao mòn của TSCĐ)

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Thủ trưởng đơn vị quyết đinh thành lập Hội đồng đánh giá tài sản

2. Hội đồng thực hiện kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ và lập Biên bản đánh giá lại TSCĐ trong đó xác định lại nguyên giá, giá trị hao lũy kế, giá trị còn lại và thời gian sử dụng mới của TSCĐ (ghi rõ các căn cứ thay đổi)

3. Gửi Biên bản đánh giá lại TSCĐ cho Thủ trưởng đơn vị và các đơn vị cấp trên có thẩm quyền phê duyệt

4. Căn cứ vào Biên bản đánh giá lại TSCĐ đã được phê duyệt, kế toán thực hiện hạch toán điều chỉnh tăng, giảm giá trị tính khấu hao hoặc thời gian sử dụng của TSCĐ

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tài sản cố định, chọn Đánh giá lại\Đánh giá lại.

2. Khai báo thông tin chứng từ Đánh giá lại tài sản cố định

Chọn Tài sản cần đánh giá lại.

Nhập thông tin Chứng từ.

Nhập thông tin điều chỉnh.

Nhập TK Có, TK Nợ.

TSCD_Danhgialai_2

3. Nhấn Cất.

4. In Chứng từ đánh giá lại TSCĐ bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

5. In/Xem sổ, báo cáo bằng cách chọn chức năng Báo cáo.