Tăng tài sản cố định

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định > Không sử dụng phần mềm QLTS >

Tăng tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các nghiệp vụ Tăng tài sản cố định:

Mua sắm tài sản cố định

Tài sản tăng do XDCB hoàn thành

Tài sản tăng do nhận cấp phát, điều chuyển

Ghi tăng do nhận tài trợ, viện trợ, biếu tặng