Tài sản tăng do nhận cấp phát, điều chuyển

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định > Không sử dụng phần mềm QLTS > Tăng tài sản cố định >

Tài sản tăng do nhận cấp phát, điều chuyển

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

1.1. TSCĐ tăng do được cấp trên cấp kinh phí

 

+ Tiếp nhận TSCĐ mới:

 

Nợ TK 211: Tài sản cố định hữu hình

 

Nợ TK 213: TSCĐ vô hình

 

Có TK 461: Nguồn kinh phí hoạt động

 

+ Tiếp nhận TSCĐ đã qua sử dụng:

 

Nợ TK 211: Tài sản cố định hữu hình (Nguyên giá)

 

Nợ TK 213: TSCĐ vô hình (Nguyên giá)

 

Có TK 214: Hao mòn TSCĐ (GT hao mòn lũy kế)

 

Có TK 461: Kinh phí hoạt động (Giá trị còn lại)

 

Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ:

 

Nợ TK 661: Chi hoạt động (Giá trị còn lại)

 

Có TK 466: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại)

1.2. TSCĐ tăng do các đơn vị khác điều chuyển đến

 

Nợ TK 211: Tài sản cố định hữu hình (Nguyên giá)

 

Có TK 214: Hao mòn TSCĐ (GT hao mòn lũy kế)

 

Có TK 466: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại)

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Hàng năm, các đơn vị HCSN lập báo cáo tình hình sử dụng và kế hoạch sử dụng TSCĐ gửi cơ quan dự toán cấp trên phê duyệt. Căn cứ vào thực trạng và nhu cầu sử dụng TSCĐ thực tế tại các đơn vị cấp dưới, đơn vị dự toán cấp trên đưa ra các quyết định cấp TSCĐ cho cấp dưới hoặc điều chuyển TSCĐ giữa các đơn vị trực thuộc.

2.Căn cứ vào quyết định cấp kinh phí bằng TSCĐ cho cấp dưới hoặc quyết định điều chuyển TSCĐ từ đơn vị này sang đơn vị khác, các đơn vị giao tài sản lập BB giao nhận TSCĐ và thực hiện bàn giao cho đơn vị nhận tài sản.

3.Đại diện các bên giao, bên nhận ký vào Biên bản giao nhận TSCĐ

4.Căn cứ vào Biên bản giao nhận TSCĐ và các quyết định, chứng từ liên quan, kế toán ghi tăng TSCĐ và ghi sổ TSCĐ.

Ví dụ

Đơn vị cấp trên cấp kinh phí bằng việc điều chuyển 1 Máy Photocopy còn mới có nguyên giá 18.000.000 cho đơn vị. Theo biên bản giao nhận TSCĐ số 07 ngày 15/08/2017.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tài sản cố định, chọn Khai báo Tài sản cố định.

2. Nhấn Thêm

3. Khai báo các thông tin về tài sản cố định

Khai báo tab Thông tin chung.

Tai_san_co_dinh_khong_su_dung_phmem_qlts_tang_tai_san_co_dinh_tai_san_tang_do_nhan_cap_phat_dieu_chuyen_1

Khai báo tab Thông tin hao mòn.

o Tích chọn Là tài sản điều chuyển.

o Nhập Ngày ghi tăng là ngày nhận bàn giao tài sản cố định.

TSCD_Cosd_Tangdocapphat_1

4. Nhấn Cất

5. Chọn hình thức nhận Tài sản cố định là Nhận bằng hiện vật.

Tai_san_co_dinh_khong_su_dung_phmem_qlts_tang_tai_san_co_dinh_tai_san_tang_do_xdcb_hoan_thanh_3

6. Nhấn để sinh chứng từ Nhận bằng hiện vật và ghi tăng Tài sản cố định.

TSCD_Cosd_Tangdocapphat_2

7. Kiểm tra thông tin trên chứng từ tự động sinh.

8. Nhấn Cất.

9. In các chứng từ liên quan bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

10.  Xem/In báo cáo liên quan: S31- H Sổ tài sản cố định; S32-H Sổ theo dõi tài sản cố định tại nơi sử dụng bằng cách chọn chức năng Báo cáo.