Tài sản tăng do XDCB hoàn thành

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định > Không sử dụng phần mềm QLTS > Tăng tài sản cố định >

Tài sản tăng do XDCB hoàn thành

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

(1) Trong kỳ, tập hợp chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động đầu tư XDCB:

 

Nợ TK 2412: Xây dựng cơ bản dở dang

 

Có TK 111, 112, 312, 152, 331,461, 462,... : Các chi phí tập hợp phát sinh

 

(2). Khi công việc XDCB hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, căn cứ vào quyết toán đã được duyệt giá trị thực tế của công trình, kế toán ghi:

 

Nợ TK 211: TSCĐ hữu hình

 

Có TK 2412: Xây dựng cơ bản dở dang        

 

- Đồng thời nếu TSCĐ được đầu tư bằng kinh phí hoạt động, hoặc kinh phí dự án hoặc phí ĐT XDCB, kế toán chuyển nguồn như sau:

 

Nợ TK 661: Chi hoạt động (Nếu TSCĐ được đầu tư bằng nguồn KP hoạt động)

 

Nợ TK 662: Chi dự án (Nếu TSCĐ được đầu tư bằng nguồn KP dự án)

 

Nợ TK 441: Nguồn kinh phí XDCB (Nếu TSCĐ được đầu tư bằng nguồn KP ĐT XDCB)

 

Có TK 466: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

 

(3). Nếu cuối năm tài chính công việc XDCB chưa hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, kế toán ghi:

 

Nợ TK 661: Chi hoạt động

 

Nợ TK 662: Chi dự án

 

Có TK 3373: Kinh phí đã quyết toán chuyển sang năm sau (Giá trị khối lượng XDCB hoàn thành)

 

- Sang năm sau khi công việc XDCB hoàn thành bàn giao hoặc khi khối lượng XDCB quyết toán được duyệt:

 

+ Phản ánh tăng nguyên giá TSCĐ:

 

Nợ TK 211: TSCĐ hữu hình

 

Có TK 2412: XDCB dở dang

 

+ Đồng thời kế toán chuyển nguồn như sau:

 

Nợ TK 337.3: Nguồn kinh phí đã quyết toán chuyển sang năm sau

 

Nợ TK 661: Chi hoạt động (Nếu TSCĐ được đầu tư bằng nguồn KP hoạt động)

 

Nợ TK 662: Chi dự án (Nếu TSCĐ được đầu tư bằng nguồn KP dự án)

 

Nợ TK 441: Nguồn kinh phí đầu tư XDCB (Nếu TSCĐ được đầu tư bằng nguồn KP ĐT XDCB)

 

Có TK 466: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

2. Mô tả nghiệp vụ

1.Dựa vào kế hoạch đầu tư XDCB TSCĐ từ đầu năm,  đơn vị lên kế hoạch thực hiện công trình, và xây dựng dự toán (chi phí) xây dựng công trình. Đối với công trình xây lắp, dự toán được xây dựng dựa trên phần bóc tách khối lượng xây lắp của bộ phận kỹ thuật.

Ví dụ: Để xây dựng nhà kho rộng 200m2 theo kiểu nhà cấp 4, thì dựa trên diện tích nền, diện tích tường, chiều cao, các yêu cầu về xây dựng khác, bộ phận lập dự toán xác định được khối lượng nguyên vật liệu, khối lượng nhân công và các chi phí khác để xây dựng lên nhà kho, và nhân với đơn giá dự toán ra tổng dự toán của công trình (tổng mức đầu tư).

2.Sau khi dự toán được phê duyệt, đơn vị ra quyết định lựa chọn phương thức thực hiện XDCB là tự làm hay lựa chọn nhà thầu.

3.Việc nghiệm thu công trình có thể tiến hành thành từng đợt hoặc nghiệm thu 1 lần dựa trên khối lượng hoàn thành thực tế.

4.Tuy nhiên, khi công trình được hoàn thành nghiệm thu toàn bộ và được đưa vào sử dụng, thì qui trình ghi nhận tăng tài sản từ xây dựng cơ bản hoàn thành như sau:

Nghiệm thu quyết toán công trình.

Bàn giao TSCĐ cho bộ phận sử dụng.

Điền vào thẻ TSCĐ, sổ TSCĐ.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tài sản cố định, chọn Khai báo Tài sản cố định.

2. Nhấn Thêm

3. Khai báo các thông tin về tài sản cố định

Khai báo tab Thông tin chung.

Tai_san_co_dinh_khong_su_dung_phmem_qlts_tang_tai_san_co_dinh_tai_san_tang_do_xdcb_hoan_thanh_1

Khai báo tab Thông tin hao mòn.

TSCD_Cosd_TangdoXDCBhoanthanh_1

4. Nhấn Cất

5. Chọn hình thức nhận Tài sản cố định là Nhận bằng hiện vật.

Tai_san_co_dinh_khong_su_dung_phmem_qlts_tang_tai_san_co_dinh_tai_san_tang_do_xdcb_hoan_thanh_3

6. Nhấn để sinh chứng từ Nhận bằng hiện vật và ghi tăng Tài sản cố định.

TSCD_Cosd_TangdoXDCBhoanthanh_3

7. Kiểm tra thông tin trên chứng từ tự động sinh

Nhập bổ sung thông tin Đơn vị trả tiền, Đơn vị trả tiền, Mục lục ngân sách.

Sửa tài khoản Có từ 46121 thành 2412.

8. Nhấn Cất.

9. In các chứng từ liên quan bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

10.  Xem/In báo cáo liên quan: S31- H Sổ tài sản cố định; S32-H Sổ theo dõi tài sản cố định tại nơi sử dụng bằng cách chọn chức năng Báo cáo.