Ghi tăng do nhận tài trợ, viện trợ, biếu tặng

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định > Không sử dụng phần mềm QLTS > Tăng tài sản cố định >

Ghi tăng do nhận tài trợ, viện trợ, biếu tặng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Khi được biếu tặng hoặc được tài trợ, viện trợ không hoàn lại bằng TSCĐ từ các tổ chức, cá nhân để dùng cho hoạt động sự nghiệp, hạch toán như sau:

 

1. Trường hợp đơn vị có đủ chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách ngay khi được tiếp nhận viện trợ

 

Nợ TK 211: TSCĐ hữu hình

 

Nợ TK 213: TSCĐ vô hình

 

Có TK 461: Nguồn kinh phí hoạt động

 

Có TK 462: Nguồn kinh phí dự án

 

Đồng thời ghi:

 

Nợ TK 661: Chi hoạt động

 

Nợ TK 662: Chi dự án

 

Có TK 466: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

 

2. Trường hợp đơn vị chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách:

 

Nợ TK 211: TSCĐ hữu hình

 

Nợ TK 213: TSCĐ vô hình

 

Có TK 521: Thu chưa qua Ngân sách (TK 5212: Tiền hàng viện trợ)

 

Đồng thời ghi:

 

Nợ TK 661: Chi hoạt động

 

Nợ TK 662: Chi dự án

 

Có TK 466: Nguồn KP đã hình thành TSCĐ

 

- Khi đơn vị có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách về TSCĐHH nhận viện trợ

 

Có TK 521: Thu chưa qua Ngân sách (TK 5212: Tiền hàng viện trợ)

 

Có TK 461: Nguồn kinh phí hoạt động

 

Có TK 462: Nguồn kinh phí dự án

2. Mô tả nghiệp vụ

1.Thông báo nhận viện trợ, tài trợ, biếu tặng từ đơn vị cấp trên hoặc từ các bên viện trợ, tài trợ, biếu tặng

2.Biên bản bàn giao TSCĐ

3.Giấy xác nhận tài trợ, viện trợ

4.Các chứng từ liên quan khác

5.Sổ sách, báo cáo:

1.S31 -H: Sổ TSCĐ

2.S32-H: Sổ theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng

3.Sổ ghi tăng TSCĐ

Ví dụ

Ngày 19/09/2017, nhận viện trợ phi dự án một hệ thống máy xử lý rác thải trị giá 135.000.000, đơn vị đã nhận được chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách từ Sở tài chính. Tài sản đưa vào sử dụng ở bộ phận sự nghiệp.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tài sản cố định, chọn Khai báo Tài sản cố định.

2. Nhấn Thêm

3. Khai báo các thông tin về tài sản cố định

Khai báo tab Thông tin chung.

Tai_san_co_dinh_khong_su_dung_phmem_qlts_tang_tai_san_co_dinh_ghi_tang_do_nhan_tai_tro_vien_tro_1

Khai báo tab Thông tin hao mòn.

TSCD_Cosd_Tangdotaitro_1

4. Nhấn Cất

5. Chọn hình thức nhận Tài sản cố định là Nhận bằng hiện vật.

Tai_san_co_dinh_khong_su_dung_phmem_qlts_tang_tai_san_co_dinh_tai_san_tang_do_xdcb_hoan_thanh_3

6. Nhấn để sinh chứng từ Nhận bằng hiện vật và ghi tăng Tài sản cố định.

TSCD_Cosd_Tangdotaitro_2

7. In các chứng từ liên quan bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

8. Xem/In báo cáo liên quan: S31- H Sổ tài sản cố định; S32-H Sổ theo dõi tài sản cố định tại nơi sử dụng bằng cách chọn chức năng Báo cáo.