Giảm tài sản cố định

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định > Không sử dụng phần mềm QLTS >

Giảm tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các nghiệp vụ Giảm tài sản cố định:

Ghi giảm do thanh lý, nhượng bán

Ghi giảm do không đủ tiêu chuẩn chuyển thành CCDC

Ghi giảm do cấp phát, điều chuyển TSCĐ cho cấp dưới