Chuyển tiền nội bộ

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi >

Chuyển tiền nội bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Khi phát sinh nghiệp vụ chuyển tiền nội bộ từ tài khoản Ngân hàng/Kho bạc này sang tài khoản Ngân hàng/Kho bạc khác trong đơn vị, hạch toán như sau:

Nợ TK 112 (Chi tiết theo tài khoản được chuyển đến)

Có TK 112 (Chi tiết theo tài khoản chuyển đi)

Đồng thời hạch toán phí chuyển tiền:

Nợ TK 6612: Chi hoạt động (nếu có)

Có TK 112 (Chi tiết theo tài khoản chuyển đi)

2. Mô tả nghiệp vụ

Nghiệp vụ chuyển tiền nội bộ từ tài khoản Ngân hàng/Kho bạc này sang tài khoản Ngân hàng/Kho bạc khác trong đơn vị, sẽ thực hiện theo quy trình như sau:

1. Khi có nhu cầu, Kế toán sẽ lập Ủy nhiệm chi/Lệnh chuyển tiền hoặc Séc chuyển khoản kèm theo Bảng kê chứng từ thanh toán (trường hợp chuyển tiền từ TK tạm giữ tại kho bạc sang TK thanh toán), sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

2. Ngân hàng/Kho bạc căn cứ vào Ủy nhiệm chi/Lệnh chuyển tiền/Séc chuyển khoản của đơn vị, sẽ chuyển tiền từ tài khoản chuyển đi vào tài khoản Ngân hàng/Kho bạc được chuyển đến.

3. Sau khi thực hiện lệnh chuyển tiền thành công Ngân hàng/Kho bạc sẽ Lập giấy báo Nợ hoặc chứng từ hạch toán của ngân hàng và chuyển lại cho Kế toán đơn vị.

4. Căn cứ vào giấy báo Nợ/chứng từ hạch toán của Ngân hàng/Kho bạc, kế toán hạch toán và ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

5. Đồng thời Ngân hàng/Kho bạc được chuyển đến khi nhận được tiền sẽ lập Giấy báo Có và thông báo cho đơn vị về số tiền đã về tài khoản.

Ví dụ

Ngày 04/07/2017, Kế toán lập ủy nhiệm chi chuyển tiền 120.000.000đ từ tài khoản Ngân hàng Công thương Việt Nam sang tài khoản 2001000068401 - Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) để chuyển trả tiền cho nhà cung cấp (hoạt động SXKD).

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Chuyển tiền nội bộ.

2. Khai báo thông tin chứng từ Chuyển tiền nội bộ

Nhập Thông tin chung: Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Tài khoản nợ; Tài khoản có; Số tiền; Từ tài khoản ngân hàng, kho bạc; Đến tài khoản ngân hàng, kho bạc...

Chuyen_tien_noi_bo

3. Nhấn Cất.

4.Nhấn In, chọn in mẫu Ủy nhiệm chi và các chứng từ liên quan khác.

Tien_gui_chi_tien_gui_thanh_toan_cac_khoan_phai_tra_anh2

5. Chọn Báo cáo trên thanh công cụ để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc; S12-H: Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, kho bạc; Sổ S04-H: Sổ nhật ký chung; Sổ cái S03-H: Sổ cái các TK liên quan; Sổ chi tiết các tài khoản.