Xuất kho CCDC sử dụng

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán công cụ dụng cụ > Không sử dụng phần mềm QLTS > Ghi tăng CCDC >

Xuất kho CCDC sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

 

Nợ TK 661: Nếu dùng cho hoạt động quản lý, hoạt động sự nghiệp

 

Nợ TK 662: Nếu dùng cho hoạt động CTMT, dự án

 

Nợ TK 631: Nếu dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh

 

Nợ TK 635: Nếu dùng cho hoạt động sản xuất đơn đặt hàng

 

Có TK 153 : Công cụ dụng cụ

 

Đồng thời ghi Nợ TK 005

 

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Khi có nhu cầu sử dụng, bộ phận sử dụng lập đề nghị cấp CCDC.

2. Cán bộ quản lý tài sản kiểm tra đề nghị cấp CCDC và trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

3. Thủ trưởng đơn vị phê duyệt đề nghị cấp CCDC.

4. Cán bộ quản lý tài sản chuyển đề nghị cấp CCDC cho kế toán, yêu cầu lập phiếu xuất kho CCDC cho bộ phận sử dụng.

5. Kế toán lập phiếu xuất kho CCDC chuyển kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

6. Thủ kho xuất kho CCDC bàn giao cho cán bộ quản lý tài sản, các bên ký nhận vào phiếu xuất kho chuyển 1 liên cho kế toán vào sổ chi tiết vật tư hàng hóa.

7. Cán bộ quản lý tài sản bàn giao CCDC cho bộ phận sử dụng, các bên ký nhận vào phiếu giao nhận CCDC.

8. Căn cứ phiếu giao nhận CCDC kế toán ghi nhận vào sổ sách kế toán, cán bộ quản lý tài sản ghi nhận vào Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng.

Ví dụ

Ngày 10/02/2017 đơn vị xuất kho 1 bộ bàn ghế tiếp khách cho phòng kế toán trị giá 7.000.000 đồng .

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Vật tư hàng hóa, chọn Xuất kho.

2. Khai báo thông tin về phiếu xuất kho công cụ dụng cụ.

Nhập thông tin người nhận, địa chỉ, lý do xuất.

Nhập ngày phiếu xuất, ngày hạch toán, số phiếu xuất.

Tab Hạch toán:

o Chọn Mã hàng.

o Nhập Số lượng.

CCDC_ghi_tang_ccdc_xuat_kho_ccdc_sdung_5

Tab MLNS:

o Nhập Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục.

3. Nhấn Cất.

4. Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn Ghi tăng CCDC\Ghi tăng CCDC.

5. Khai báo chứng từ ghi tăng công cụ dụng cụ:

Nhập Diễn giải tại phần Thông tin chung.

Nhập thông tin Chứng từ.

Chọn CCDC cần ghi tăng, nhập số lượng, đơn giá.

CCDC_Khongsd_Ghitang_4

6. Nhấn Cất.

7. Chọn menu Báo cáo để xem các sổ, báo cáo liên quan.

Sổ theo dõi công cụ dụng cụ.