Xuất khác

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán vật tư hàng hóa > Xuất kho >

Xuất khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

1. Cấp kinh phí cho đơn vị cấp dưới bằng vật tư hàng hóa

Nợ TK 341: Cấp kinh phí cho cấp dưới

Có TK 152: Nguyên liệu, vật liệu

2. Hạch toán nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối năm thuộc kinh phí hoạt động (cả số còn sử dụng được và số không còn sử dụng được): Căn cứ vào Biên bản kiểm kê vât tư hàng hóa ngày 31/12 kế toán phản ánh toàn bộ giá trị nguyên vật liệu tồn kho liên quan đến số kinh phí hoạt động được ngân sách cấp trong năm (số được mua từ kinh phí được NSNN cấp trong năm) để quyết toán vào chi hoạt động của năm báo cáo.

- Phản ánh giá trị nguyên liệu, vật liệu vào chi hoạt động:

Nợ TK 6612: Chi hoạt động

Có TK 3371: Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau

- Sang năm sau, khi xuất nguyên liệu, vật liệu nói trên đưa vào sử dụng hoặc thanh lý nhượng bán

Nợ TK 3371

Có TK 152, 153 - Nguyên vật liệu

2. Mô tả nghiệp vụ

1.Kế toán nhận được lệnh cấp phát vật tư hàng hóa từ đơn vị cấp dưới hoặc yêu cầu mượn vật tư hàng hóa từ đơn vị khác.

2.Kế toán trình lên thủ trưởng đơn vị, để thủ trưởng đơn vị xem xét, nếu được thủ trưởng đồng ý, kế toán làm phiếu xuất kho và chuyển cho thủ trưởng đơn vị ký và đóng dấu.

3.Kế toán chuyển phiếu xuất kho cho thủ kho để thủ kho ký và làm thủ tục xuất kho.

4.Kế toán lưu phiếu xuất kho và lệnh cấp phát vật tư hàng hóa từ đơn vị cấp dưới, yêu cầu mượn vật tư hàng hóa từ đơn vị khác để vào sổ sách báo cáo.

Ví dụ

Ngày 27/1/2017 đơn vị nhận được yêu cầu mượn vật tư hàng hóa từ trung tâm bảo trợ xã hội, muốn mượn một máy in trị giá 3.000.000đ, đơn vị đã đồng ý và làm thủ tục xuất kho cho đơn vị trung tâm bảo trợ xã hội mượn.

3. Các bước thực hiện

1.Vào phân hệ Vật tư, hàng hóa, chọn Xuất kho.

2.Khai báo thông tin về chứng từ Xuất kho.

Nhập thông tin chung: người nhận, địa chỉ, lý do xuất.

Nhập thông tin Chứng từ.

Tab Hàng tiền:

oChọn vật tư hàng hóa cần xuất kho.

oChọn Tài khoản Nợ, nhập Số lượng, Đơn giá.

Tab Thống kê: chọn đối tượng.

Kho_vat_tu_hang_hoa_xuat_khac

3.Nhấn Cất.

4.Chọn chức năng In để in Phiếu xuất kho.

5.Chọn menu Báo cáo để xem các sổ, báo cáo liên quan.

Sổ chi tiết vật tư hàng hóa.

Báo cáo tổng hợp tồn kho.

Sổ cái tài khoản.