Xuất sử dụng

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán vật tư hàng hóa > Xuất kho >

Xuất sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 661 - Nếu xuất sử dụng cho hoạt động thường xuyên, không thường xuyên của đơn vị

Nợ TK 662 - Nếu xuất sử dụng cho hoạt động thực hiện CTMT, dự án

Nợ TK 635 - Nếu xuất sử dụng cho hoạt động thực hiện đơn đặt hàng của nhà nước

Nợ TK 631 - Nếu xuất bán, thực hiện cung cấp dịch vụ

Nợ TK 241 - Nếu xuất sử dụng cho hoạt động xây dựng cơ bản

Có TK 152, 153, 155 - Giá xuất kho

2. Mô tả nghiệp vụ

1.Căn cứ nhu cầu sử dụng, bộ phận có nhu cầu vật tư lập đề nghị cấp vật tư gửi kế toán.

2.Kế toán kiểm tra đề nghị cấp vật tư và hàng còn tồn trong kho, nếu hàng tồn trong kho không còn đủ cấp cho bộ phận có nhu cầu sẽ tiến hành quy trình mua vật tư, nếu hàng tồn trong kho còn đủ, lập phiếu xuất kho chuyển kế toán trưởng và thủ trưởng phê duyệt.

3.Kế toán trưởng và thủ trưởng phê duyệt phiếu xuất kho.

4.Kế toán chuyển phiếu xuất kho cho thủ kho.

5.Thủ kho thực hiện xuất hàng cấp cho bộ phận sử dụng, đại diện bộ phận sử dụng và thủ kho ký vào phiếu xuất kho. Thủ kho vào sổ kho và chuyển lại 1 liên phiếu xuất cho kế toán.

6.Căn cứ phiếu xuất kho và các chứng từ liên quan khác, kế toán hạch toán và vào sổ chi tiết vật tư hàng hóa.

Ví dụ

Ngày 25/01/2017 Phòng Kế toán hết giấy và bút đã làm phiếu cấp phát 100 bút giá 10.000đ/1 cái và 1 tệp giấy trị giá 200.000đ, dùng cho hoạt động thường xuyên.

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1.Vào phân hệ Vật tư, hàng hóa, chọn Xuất kho.

2.Khai báo thông tin về chứng từ Xuất kho.

Nhập thông tin chung: người nhận, địa chỉ, lý do xuất.

Nhập thông tin Chứng từ.

Tab Hàng tiền:

oChọn vật tư hàng hóa cần xuất sử dụng.

oChọn Tài khoản Nợ, nhập Số lượng, Đơn giá.

oChọn Mục đích xuất là Xuất dùng.

Tab MLNS: chọn Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục tương ứng.

Kho_vat_tu_hang_hoa_xuat_su_dung_rn

3.Nhấn Cất.

4.Chọn chức năng In để in các mẫu chứng từ liên quan.

5.Chọn menu Báo cáo để xem các sổ, báo cáo liên quan.

Sổ chi tiết vật tư hàng hóa.

Báo cáo tổng hợp tồn kho.

Sổ cái tài khoản.