Làm thế nào khi báo cáo Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT lên sai số liệu?

Navigation:  6. Câu hỏi thường gặp > Báo cáo >

Làm thế nào khi báo cáo Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT lên sai số liệu?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Hiện trạng 1: Không lên đúng số liệu Cột số 8 - DT đã cam kết chi trong kỳ

o Nguyên nhân: Do đơn vị chưa lập đúng các Đề nghị Cam kết chi

o Giải pháp: Do số liệu của cột này được lấy từ các cam kết chi đã lập trong kỳ, do vậy để lên được số liệu kỳ này phải thực hiện lập CKC bằng cách vào Nghiệp vụ\Kho bạc\Cam kết chi\Đề nghị Cam kết chi và lập đề nghị CKC, khi đó sẽ có số liệu trên cột này

 2. Hiện trạng 2: Không lên đúng số liệu cột 6 - Dự toán đã sử dụng trong kỳ

oNguyên nhân: Có thể do bút toán hạch toán Có TK 46121 (để sinh đồng thời tài khoản 0081) cột nghiệp vụ đang để khác Tạm ứng hoặc Thực chi

oGiải pháp:

Do hướng dẫn của thông tư 61/2014/TT-BTC thì số liệu cột 6 của Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT bằng số liệu cột số 5 Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT, do vậy các bút toán hạch toán vào tài khoản 46121 phải chọn đúng 1 trong 2 hình thức Tạm ứng hoặc Thực chi tương ứng với Nghiệp vụ phát sinh

Thực hiện tìm kiếm các bút toán ghi có TK 46121 để sửa lại cột Nghiệp vụ là Tạm ứng hoặc Thực chi theo đúng nghiệp vụ phát sinh

3.Hiện trạng 3: Bảng đối chiếu dự toán bị nhảy sang các trang khác nhau với cùng một chương, loại, khoản, ....

oNguyên nhân: Do các nguồn kinh phí phát sinh đang nhập thông tin ở mã số cấp ngân sách khác nhau

oGiải pháp: Vào danh mục nguồn kinh phí kiểm tra và sửa lại mã số cấp ngân sách cho thống nhất giống nhau.