Kế toán mua hàng

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng >

Kế toán mua hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Quy trình nghiệp vụ

Quy_trinh_Muahang

2. Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ

Giúp kế toán mua hàng thực hiện nghiệp vụ:

Mua hàng trong nước qua kho

oMua hàng chưa thanh toán.

oMua hàng trả tiền ngay