Trường hợp Chi tiền gửi trả lương

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền lương > Không lập bảng lương trên phần mềm >

Trường hợp Chi tiền gửi trả lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 334

Có TK 112

2. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Chi tiền\Chi tiền gửi.

2. Khai báo chứng từ Chi tiền gửi.

Nhập thông tin Đơn vị trả tiền.

Nhập thông tin Đơn vị nhận tiền.

Nhập thông tin Chứng từ.

Nhập thông tin chi tiết của chứng từ: Diễn giải, TK Nợ, Số tiền.

Tienluong_TG_1

Nhấn Cất.

3. Thực hiện hạch toán chi phí lương hoặc hạch toán chi phí bảo hiểm bằng cách chọn Tiện ích\Hạch toán chi phí lương hoặc Hạch toán chi phí bảo hiểm.

Tienluong_TG_2

6. Hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ Chứng từ nghiệp vụ khác, với định khoản theo nghiệp vụ theo đã lựa chọn.

Ví dụ chọn Hạch toán chi phí lương: Nợ TK 66121/Có TK 3341.

Tienluong_TG_3