Trường hợp Chi tiền mặt trả lương

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền lương > Không lập bảng lương trên phần mềm >

Trường hợp Chi tiền mặt trả lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 334

Có TK 1111

2. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Khai báo thông tin Phiếu chi.

Nhập Thông tin chung.

Nhập thông tin Chứng từ.

Nhập thông tin chi tiết của chứng từ: Diễn giải, TK Nợ, Số tiền.

Tienluong_TM_1

Nhấn Cất.

3. Anh/chị kiểm tra lại thông tin, sau đó thực hiện hạch toán chi phí lương bằng cách chọn Tiện ích\Hạch toán chi phí lương.

Tienluong_TM_2

6. Hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ Chứng từ nghiệp vụ khác, định khoản nghiệp vụ Nợ TK 66121/Có TK 3341.

Tienluong_TM_3