Trường hợp Rút dự toán chuyển khoản trả lương

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền lương > Không lập bảng lương trên phần mềm >

Trường hợp Rút dự toán chuyển khoản trả lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

- Nếu trả lương bằng rút dự toán chuyển khoản kho bạc chuyển vào ATM của cán bộ viên chức và người lao động

Nợ TK 334

Có TK 461: Nếu chi bằng dự toán chi hoạt động

Có TK 462: Nếu chi bằng dự toán chi chương trình dự án

Có TK 441: Nếu chi bằng dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản

Đồng thời ghi :

Có TK 008: Nếu rút dự toán chi hoạt động

Có TK 009: Nếu rút dự toán chi chương trình dự án, chi đầu tư xây dựng cơ bản

2.Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm.

2. Khai báo thông tin Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm.

Chọn hình thức Tạm ứng đã cấp dự toán, Tạm ứng chưa cấp dự toán hay Thực chi.

Thông tin Đơn vị trả tiền.

Thông tin Đơn vị nhận tiền.

Thông tin Chứng từ.

Thông tin chi tiết của chứng từ: Nội dung thanh toán, Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền.

Tienluong_CK_1

Nhấn Cất.

3. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo để sinh chứng từ Chuyển khoản trả lương hoặc Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm.

Anh/chị lựa chọn sau đó nhấn Đồng ý.

Tienluong_CK_2

4. Phần mềm sẽ tự động sinh chứng từ Chuyển khoản trả lương hoặc Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm tùy theo lựa chọn tại bước trước với định khoản tương ứng.

Ví dụ với chứng từ Chuyển khoản trả lương, tự động định khoản Nợ TK 3341/Có TK 46121.

Tienluong_CK_3

5. Anh/chị kiểm tra lại thông tin, sau đó thực hiện hạch toán chi phí lương bằng cách chọn Tiện ích\Hạch toán chi phí lương.

Tienluong_CK_4

6. Hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ Chứng từ nghiệp vụ khác, định khoản nghiệp vụ Nợ TK 66121/Có TK 3341.

Tienluong_CK_5