R3

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R3

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Chi tiết các thay đổi trong phiên bản:

 

hmtoggle_plus1Kế toán muốn in được Giấy nộp tiền vào ngân hàng Agribank khi mang tiền mặt thu các khoản dịch vụ nộp vào ngân hàng

oKhi đơn vị nộp tiền vào ngân hàng Agribank cần in giấy nộp tiền vào ngân hàng Agribank để thực hiện nộp tiền vào ngân hàng

oTừ phiên bản R3, chương trình cho phép in Giấy nộp tiền vào ngân hàng Agribank để kế toán dễ dàng đi nộp tiền vào ngân hàng, kho bạc

oCác bước thực hiện như sau:

Thêm mới chứng từ Phiếu chi nộp tiền vào ngân hàng

Vào In\Giấy nộp tiền vào ngân hàng Agribank

R3.1

Chương trình hiển thị Giấy nộp tiền vào ngân hàng Agribank

R3.2

hmtoggle_plus1Kế toán muốn lập được Lệnh ghi thu ghi chi (mẫu số C2-17a/NS) khi thực hiện nghiệp vụ ghi thu ghi chi để gửi cơ quan chủ quản làm thủ tục ghi thu ghi chi

oTại các đơn vị phát sinh các khoản thu phí lệ phí, phải làm thủ tục ghi thu ghi chi. Định kỳ cuối tháng, cuối quý hoặc 6 tháng 1 lần phải tập hợp các khoản chi và làm thủ tục ghi thu vào NSNN khoản thu phí lệ phí và ghi chi NSNN số tiền đã chi. Khi làm thủ tục ghi thu ghi chi kế toán cần in mẫu C2-17a/NS: Lệnh ghi thu ghi chi

oĐể in được mẫu C2-17a/NS thực hiện như sau:

Lập bảng kê ghi thu ghi chi

Vào In\C2-17a/NS: Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách (QĐ 759/QĐ-BTC), chương trình hiển thị cửa sổ tham số báo cáo

Trên cửa sổ Tham số báo cáo nhập các thông tin cần thiết

R3.12

Nhấn Đồng ý

R3.14

 

Lưu ý: Thông tin trên cửa sổ tham số báo cáo được lưu theo từng bảng kê ghi thu ghi chi. Đối với bảng kê ghi thu ghi chi in lần đầu tiên thì các thông tin trên cửa sổ tham số báo cáo sẽ lấy từ lần in gần nhất lên

hmtoggle_plus1Kế toán muốn khi in phiếu thu tiền bán hàng thì tên người nộp tiền lấy theo tên cá nhân đại diện nộp tiền để có đủ thông tin luân chuyển kiểm tra chứng từ.

oTại đơn vị có phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng vãng lai. Đối với khách hàng vãng lai kế toán đơn vị không khai báo để theo dõi tuy nhiên trên phiếu thu mong muốn hiển thị được tên khách hàng

oTừ phiên bản R3, chương trình cho phép hiển thị thêm cả thông tin khách hàng vãng lai trên phiếu thu, anh/chị thực hiện như sau:

Thêm mới Phiếu thu bán hàng, trên phiếu thu bán hàng, tại thông tin Đại diện nhập tên của khách lẻ

R3.3

Sau đó in Phiếu thu, trên phiếu thu hiển thị tên khách hàng

R3.4

hmtoggle_plus1Kế toán muốn khi in Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi (C4-09/KB) thì chỉ hiển thị tổng số tiền muốn rút mà không liệt kê chi tiết các nội dung để đáp ứng yêu cầu kho bạc

oHiện tại, chương trình đã cho phép in C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi và cho phép cộng gộp bút toán giống nhau nhưng chỉ cộng gộp các dòng có cùng tiểu mục và có cùng nội dung giống nhau, nếu khác tiểu mục hoặc khác nội dung thì không cộng gộp lại được nên không đáp ứng được yêu cầu của đơn vị, kế toán mong muốn trên Giấy rút tiền mặt chỉ hiển thị tổng số tiền.

oTừ phiên bản R3, chương trình cho phép kế toán tùy chọn có thực hiện cộng gộp tất cả các bút toán chi tiết

oCác bước thực hiện như sau:

Lập Phiếu thu rút tiền gửi NH, KB

Vào In\C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi (QĐ số 759/QĐ-BTC), chương trình hiển thị cửa sổ Tham số báo cáo

Trên cửa sổ Tham số báo cáo tích chọn vào Cộng gộp tất cả các bút toán

R3.10

Nhấn Đồng ý

R3.11

 

hmtoggle_plus1Kế toán muốn khi in theo lô mẫu phiếu chi (2 liên A5) thì in hết 2 liên của cùng 1 phiếu chi mới in sang phiếu chi khác để thuận tiện khi kẹp chứng từ mang đi phê duyệt

oHiện tại, chương trình đã cho phép in theo lô chứng từ phiếu thu, phiếu chi (2 liên A5). Tuy nhiên, thứ tự khi in theo lô thì chương trình đang in hết liên 1 của phiếu chi đầu đến phiếu chi cuối rồi mới in đến liên 2. Nên khi in theo lô thì kế toán lại phải ghép 2 liên của cùng 1 phiếu lại rất bất tiện.

oTừ phiên bản R3, chương trình cho phép khi in theo lô thì hiển thị hết 2 liên của phiếu chi thứ nhất mới sang phiếu chi khác.

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn in chi tiết được bảng lương của toàn bộ đơn vị theo từng phòng ban và trong từng phòng ban thì chi tiết theo từng loại cán bộ để đáp ứng nhu cầu kiểm tra, xác nhận và ký duyệt lương hàng tháng

oHiện tạ, khi in bảng lương chương trình đã hỗ trợ nhóm số liệu theo phòng ban hoặc loại cán bộ. Tuy nhiên, kế toán mong muốn in chi tiết được bảng lương của toàn bộ đơn vị theo từng phòng ban và trong từng phòng ban thì chi tiết theo từng loại cán bộ để đáp ứng nhu cầu kiểm tra, xác nhận và ký duyệt lương hàng tháng.

oChi tiết thực hiện như sau:

Vào bảng lương nhấn In\Bảng lương

Trên cửa sổ tham số báo cáo tích chọn Phòng banLoại cán bộ. Lưu ý: Thông tin Phòng ban ở trên Loại cán bộ.

R3.9

Nhấn Đồng ý

R3.8

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn khi in bảng lương mà chọn nhiều phòng ban để in thì có thể in mỗi phòng ban là 1 bảng lương để giảm thiểu thao tác khi in

oHiện tại, khi in bảng lương chương trình đã hỗ trợ nhóm số liệu theo từng phòng ban. Tuy nhiên, kế toán mong muốn tách riêng số liệu mỗi phòng ban để mỗi phòng ban kiểm tra và xác nhận. Nên hiện tại kế toán phải in mỗi phòng ban một lần gây khó khăn cho người dùng

oTừ phiên bản R3, chương trình cho phép khi in bảng lương chọn tất cả mỗi bảng lương có thể tách riêng mỗi phòng ban một bảng lương.

oĐể in được mỗi phòng ban một bảng lương thực hiện như sau:

Vào bảng lương nhấn In\Bảng lương

Trên cửa sổ tham số báo cáo tích chọn Phòng ban để nhóm số liệu theo phòng ban và tích chọn In mỗi phòng ban là một bảng lương

R3.7

Nhấn Đồng ý

R3.6

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn khi sử dụng tiện ích Sinh giấy rút dự toán (tiền mặt) từ Bảng kê chứng từ thanh toán thực chi thì lấy được tất cả các nghiệp vụ trên bảng kê lên phiếu Rút dự toán tiền mặt để in Giấy rút dự toán ngân sách lên đủ số liệu

o Hiện tại, chương trình cho phép sinh giấy rút dự toán tiền mặt từ bảng kê thanh toán thực chi. Tuy nhiên, khi sinh giấy rút dự toán chương trình chỉ lấy số tiền tương ứng với bút toán hạch toán phát sinh có tài khoản 111 nên số tiền trên bảng kê và giấy rút tiền mặt không bằng nhau. Vì vậy, kế toán mong muốn khi sinh giấy rút dự toán tiền mặt từ bảng kê chứng từ thanh toán thực chi lấy lên tất cả các nghiệp vụ phát sinh

o Sau khi lập Bảng kê chứng từ thanh toán thực chi vào Tiện ích\Sinh giấy rút dự toán ... để sinh giấy rút dự toán tiền mặt, trên giấy rút dự toán tiền mặt số tiền trên giấy rút và bảng kê giống nhau

R3.5

o Kiểm tra giấy rút dự toán tiền mặt, cập nhật lại các thông tin và nhấn Cất để kết thúc.