R3.1

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R3.1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

* Tính năng mới

1. Cho phép xuất khẩu mẫu S04/CT-H: Tổng hợp quyết toán ngân sách và nguồn khác theo nguồn khác của đơn vị

2. Cho phép F02-1H: Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động xuất khẩu được chỉ tiêu kinh phí giảm kỳ này.

Chi tiết thay đổi:

1.Cho phép xuất khẩu mẫu S04/CT-H: Tổng hợp quyết toán ngân sách và nguồn khác theo nguồn khác của đơn vị

Để đáp ứng cho các đơn vị nộp quyết toán cho Sở tài chính cần in mẫu S04/CT-H theo nguồn chương khoản, trên bản R3.1, phần mềm sẽ đáp ứng cho phép xuất khẩu mẫu S04/CT-H theo nguồn để nộp báo cáo cho cấp trên tổng hợp.

Để xuất khẩu báo cáo, vào Tệp/Xuất khẩu báo cáo tài chính

2. Cho phép F02-1H: Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động xuất khẩu được chỉ tiêu kinh phí giảm.

Từ bản R3.1, phần mềm sẽ cho phép xuất khẩu chỉ tiêu kinh phí giảm trên mẫu F02-1H chi tiết tới tiểu mục. Đáp ứng cho các đơn vị trực thuộc trên phần mềm MISA Mimosa.NET X1 2017 nhận báo cáo sẽ hiển thị được chỉ tiêu Kinh phí giảm kỳ này chi tiết tới Tiểu mục, để phục vụ công tác xét duyệt báo cáo.

Để xuất khẩu báo cáo, vào Tệp/Xuất khẩu báo cáo tài chính