R4

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R4

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

* Tính năng mới:

1. Kế toán muốn tại danh sách chứng từ Nhận dự toán thì có thể nhìn chi tiết số tiền Nhận dự toán theo từng Nguồn để việc kiểm tra các báo cáo, số sách tại kho bạc có số Nhận dự toán theo Nguồn được nhanh hơn.

2.Chỉnh sửa giao diện chọn báo cáo Thiết lập công thức (Tiện ích/Thiết lập công thức báo cáo) - đặt lại tên báo cáo cho phù hợp và tránh hiểu nhầm.

3.Kế toán muốn khi mua tài sản cố định bằng tiền gửi (tại Kho bạc) thì in được Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng để làm thủ tục duyệt chi tại kho bạc.

4.Kế toán muốn báo cáo B02-H Phần I và Phần II (mẫu tùy biến hiển thị) in được trên khổ giấy A4 để tiện cho việc in ấn và đóng báo cáo quyết toán.

Chi tiết thay đổi:

1. Kế toán muốn tại danh sách chứng từ Nhận dự toán thì có thể nhìn chi tiết số tiền Nhận dự toán theo từng Nguồn để việc kiểm tra các báo cáo, số sách tại kho bạc có số Nhận dự toán theo Nguồn được nhanh hơn.

Trước đây,khi xem danh sách chi tiết Nhận dự toán bổ sung tại Danh sách nhận dự toán chương trình đang mặc định lấy theo thông tin bên tab Phân bổ theo tháng.

Từ bản R4, chương trình sẽ mặc định lấy danh sách chi tiết theo tab Hạch toán trên chứng từ Nhận dự toán (đầu năm và bổ sung), giúp cho đơn vị có thể nhìn chi tiết số tiền Nhận dự toán theo Nguồn.

R4.1

 

Trường hợp, đơn vị muốn bổ sung thêm cột trên danh sách chi tiết thì có thể mở chứng từ nhận dự toán, chuột phải vào tiêu đề cột, chọn Ẩn/hiện cột, sau đó tích vào cột cần hiện, hoặc bỏ tích ở cột không cần hiển thị.

R4.3

Trường hợp, đơn vị muốn lấy danh sách chi tiết là thông tin tab "Phân bổ theo quý" hoặc "Phân bổ theo tháng" thì có thể tích sang tab "Phân bổ theo quý"/"Phân bổ theo tháng", chuột phải vào tiêu đề cột chọn "Cất mẫu chứng từ".

R4.4

2. Chỉnh sửa giao diện chọn báo cáo Thiết lập công thức (Tiện ích/Thiết lập báo cáo tài chính) - đặt lại tên báo cáo cho phù hợp và tránh hiểu nhầm.

Trước bản R4, trên Tiện ích/Thiết lập báo cáo tài chính, một số biểu mẫu dùng để thiết lập chung cho các Mẫu báo cáo, nhưng tên trên danh sách Thiết lập báo cáo tài chính lại chỉ ra tên của một Mẫu báo cáo, dẫn đến người dùng có thể hiểu nhầm việc thiết lập Mẫu biểu đó chỉ dành cho một Mẫu báo cáo.

VD: Mẫu B02-H-Phần I: Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (Mẫu quyết định 19). Tuy nhiên, khi sửa công thức thì đang thiết lập cho cả "Mẫu quyết định 19", "Mẫu theo từng nguồn kinh phí", "Mẫu tùy biến hiển thị".

R4.5

Từ bản R4, chương trình sẽ đổi tên các mẫu được bôi đỏ trên thành tên chung để tránh người dùng hiểu nhầm (như hình bên dưới).

VD: Mẫu B02-H-Phần I: Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (Mẫu quyết định 19) sẽ bỏ phần "(Mẫu quyết định 19)"

     Mẫu S42-H: Sổ theo dõi sử dụng nguồn kinh phí (Mẫu quyết định 19), do công thức dùng chung cả mẫu S43-H, nên sẽ đổi tên thành "Sổ theo dõi sử dụng nguồn kinh phí".    

R4.6

Đối với các mẫu Đặc thù thì sẽ bổ sung thêm tên đặc thù.

VD: B02-H-Phần I: Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (Đặc thù Tổng cục thống kê).

3. Kế toán muốn khi mua tài sản cố định bằng tiền gửi (tại Kho bạc) thì in được Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng để làm thủ tục duyệt chi tại kho bạc.

Trước bản R4, đối với chứng từ Mua tài sản cố định bằng tiền gửi kho bạc thì không in được Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng, dẫn đến các đơn vị có phát sinh các nghiệp vụ dùng tiền gửi mở tại kho bạc để mua Tài sản cố định phục vụ hoạt động chuyên môn có giá trị dưới 20 triệu đồng không in được Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng kèm theo UNC để đề nghị kho bạc chuyển tiền thanh toán cho nhà cung cấp.

Từ bản R4, chương trình cho phép in Bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng/ứng trước (Thông tư số 39/2016/TT-BTC) trên chức năng in của chứng từ Mua tài sản cố định bằng tiền gửi.

Số tiền thanh toán trên bảng kê sẽ bằng Giá mua + Thuế (nếu có).

R4.11

4. Kế toán muốn báo cáo B02-H Phần I và Phần II (mẫu tùy biến hiển thị) in được trên khổ giấy A4 để tiện cho việc in ấn và đóng báo cáo quyết toán.

Trước bản R4, đối với một số đơn vị có mở nhiều Nguồn kinh phí, khi in biểu B02-H Phần I và Phần II - Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng, chọn Mẫu báo cáoMẫu tùy biến hiển thị để có thể in được nhiều Nguồn kinh phí. Tuy nhiên, do phát sinh nhiều nguồn, trên Mẫu tùy biến hiển thị đang hiển thị dưới dạng A3, dẫn tới khi in thì cỡ chữ và các cột nhỏ, đơn vị không sử dụng được.

Từ bản R4, chương trình sẽ bổ sung thêm:

- Đối với biểu B02-H Phần I, sẽ bổ sung thêm Mẫu tùy biến hiển thị (A4), trường hợp phát sinh nhiều nguồn không đủ khổ giấy sẽ cắt bớt các nguồn xuống trang sau.

Vào Báo cáo/Báo cáo tài chính/B02-H Phần I-Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng.

Tại tham số báo cáo, chọn Mẫu báo cáo/Mẫu tùy biến hiển thị (A4)

R4.7

- Đối với biểu B02-H Phần II, sẽ bổ sung thêm 3 mẫu. Trường hợp phát sinh nhiều nguồn không đủ khổ giấy sẽ cắt bớt các nguồn xuống trang sau.

Vào Báo cáo/Báo cáo tài chính/B02-H Phần II-Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng.

Tại tham số báo cáo, chọn Mẫu báo cáo, bổ sung thêm 3 mẫu:

R4.7

+ Mẫu tùy biến hiển thị (A4), hiển thị đầy đủ các cột như Mẫu hiển thị thông thường.

R4.9

+ Mẫu tùy biến hiển thị không có Nhóm và Tiểu nhóm (A4): Ẩn thông tin cột Nhóm và Tiểu nhóm

R4.10

+ Mẫu tùy biến hiển thị không tách cột MLNS (A4):

R4.12

Cột Mã ngành kinh tế sẽ hiển thị Khoản

Cột Mã nội dung kinh tế sẽ gộp về một cột hiển thị nhóm theo thứ tự Nhóm -> Tiểu nhóm -> Mục -> Tiểu mục.