Sao lưu

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tệp >

Sao lưu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép sao lưu dữ liệu kế toán đề phòng trường hợp mất dữ liệu do các nguyên nhân khách quan như mất điện,...

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Tệp\Sao lưu.

2. Hệ thống đã tự động đặt tên tệp sao lưu theo tên của dữ liệu kế toán, tuy nhiên anh/chị có thể thay đổi lại tên tệp sao lưu (nếu cần).

3. Nhấn biểu tượng bt_1 để chọn đường dẫn lưu tệp sao lưu.

sao_luu_01

4. Nhấn Sao lưu.

sao_luu_02

5. Khi thông báo thành công xuất hiện, nhấn OK để kết thúc việc sao lưu.