Thông tin dữ liệu

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tệp >

Thông tin dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép hiển thị các thông tin về dữ liệu kế toán đang mở, các thông tin này được thiết lập khi thực hiện thao tác tạo dữ liệu kế toán.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Tệp\Thông tin dữ liệu.

Thong_tin_du_lieu