Xuất khẩu dữ liệu ra excel

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tệp >

Xuất khẩu dữ liệu ra excel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép xuất khẩu dữ liệu từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2017 ra tệp excel.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Tệp\Xuất khẩu dữ liệu ra excel.

2. Chọn danh mục muốn xuất khẩu dữ liệu là Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ hay Cán bộ.

3. Nhấn biểu tượng bt_2 để chọn đường dẫn lưu tệp dữ liệu xuất khẩu.

XK_file_excel_1

4. Nhấn Thực hiện.

XK_file_excel_2

5. Nhấn để mở thư mục chứa tệp dữ liệu vừa xuất khẩu.

6. Nhấn Không để kết thúc việc xuất khẩu dữ liệu ra excel.